TT-kort - Transporttjenesten for funksjonshemmede

Informasjon om ekstratilskudd til TT-brukere i tidligere Aust-Agder fylke som kompensasjon for økte drosjepriser

Hvem kan søke om TT-kort?

Personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen kan søke om TT-kort.

Retningslinjer for søknad om TT-kort (PDF, 58 kB)

Hva er TT-kort?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Det er fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede, men det er kommunene som behandler søknadene.

Slik søker du

Det er søknadsfrist to ganger i året, 15. mai og 15. november. Du kan kontakte helsetjenesten for å få hjelp til å søke om TT-kort.

Legeerklæring (PDF, 21 kB) fylles ut av fastlegen og må legges ved søknaden.

Søknadsskjema (PDF, 24 kB)

Søknaden sendes pr. post til:
Grimstad kommune
Postmottak
Postboks 123
4891 Grimstad

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for de som får innvilget TT-kort.

Hva skjer videre?

Det vil bli gjort et vedtak der det går fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette sendes til deg som et brev.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Ekstratilskudd til TT-brukere i tidligere Aust-Agder fylke 

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. For å sikre at TT-brukerne i de berørte områdene fortsatt skal kunne delta i samfunnet og opprettholde mest mulig av transporttilbudet, har det vært nødvendig å se på de økonomiske rammene og tilskudd til de ulike brukergruppene.

Agder fylkeskommune har bestemt å tildele et ekstratilskudd til alle TT-brukerne i Aust-Agder-ordningen, for å kompensere for økte drosjepriser. Ekstratilskuddet blir utbetalt så snart som mulig, og vil gjelde frem til nytt tilskudd blir utbetalt 1. januar.

Ekstratilskuddets størrelse vil være likt de halvårlige tilskuddssatsene for de ulike brukergruppene. Brukergruppe 5 er del av et prøveprosjekt som er finansiert med statlige midler. Agder fylkeskommune får ikke økte statlige ressurser for 2022, men vil legge økte kostnader inn i neste års søknad for 2023. I påvente av økte statlige ressurser til prøveordningen, vil fylkeskommunen øke den fylkeskommunale andelen tilsvarende det som vil bli gjort for de andre brukergruppene. For høsten 2022 må det derfor regnes med at tilskuddssatsene ikke vil dekke samme reisevolum som tidligere for denne gruppen.

Agder fylkeskommune utbetaler følgende ekstratilskudd for andre halvår 2022:

  • Brukergruppe 1: 1 825 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 2: 3 650 kroner  i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 3: 5 475 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 4: 913 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 5: 1 500 kroner i ekstra tilskudd

Det vil bli utbetalt ekstratilskudd for første halvår 2023. Dette vil bli tildelt på samme tidspunkt som det opprinnelige tilskuddet - 1. januar 2023.

Kontaktinfo

Saksbehandler
Marianne Støten
Helsetjenesten

Telefon 37 25 03 86