Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad utbetales til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgsstønad, er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 

Det vil bli vurdert om andre tjenester er tilstrekkelig, før omsorgsstønad innvilges. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad før søknaden om omsorgsstønad blir behandlet.

Har du ytelser fra NAV?

Hvis du får omsorgsstønad fra kommunen, må du melde fra til NAV hvis du allerede har, skal skal søke om, en ytelse fra dem. Omsorgsstønaden kan påvirke beregningen av NAV-ytelsen.
Du finner mer informasjon på nettsidene til NAV.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid kan søke om omsorgsstønad. 

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om omsorgsstønad.

Søk om omsorgsstønad

Har du spørsmål?

Tjenestekontoret

Telefon: 37 25 03 00 (kommunens sentralbord)
Telefontid: alle ukedager kl.  9-11 og 12-14

Avdelingsleder
Nina Gran Høyland
Telefon: 90 97 79 11

Habilitering
Brukerstyrt personlig assistent, fritidskontakt (støttekontakt), individuell plan, bolig - tjenester i bolig, Aktivitetshuset, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning

Psykisk helse/rus
Tjenester i hjemmet, fritidskontakt (støttekontakt), ruskonsulent, ettervernbolig, individuell plan, dagtilbud, pårørendestøtte

Somatikk
Tjenester til hjemmeboende, institusjon - kort tid / lang tid, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistent, dagtilbud, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning, individuell plan