Om kulturskolen

Grimstad kulturskole er et offentlig eid og drevet tilbud til barn og unge i Grimstad kommune. Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk nivå til alle barn og unge som ønsker det. Tilbudet gis til barn fra de begynner på skolen. 

Mål for opplæringen

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning.

Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Ansvar for å utforme kulturskoletilbud

Kulturskolesystemet har siden det ble utviklet som institusjon på 70-tallet hatt som oppgave å utvikle enkeltelever i musikk. I 1998 kom lovfestingen av kulturskolen som sier følgende:

Fra opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:
”Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.”

Ut fra dette er det lokalt ansvar å utforme tilbud og omfang av kulturskoletilbudet i kommunen. Grimstad kulturskole har gode tradisjoner i å samarbeide med andre som også jobber med barn og unge; som grunnskolen, korpsene, barnehager og andre.

Hvor skjer undervisningen?

I dag er kulturskolen lokalisert i lokalene til tidligere Sørlandets tekniske fagskole (Fagskolen) i Markveien 7. Undervisningen i kunst, musikk og teater er i dag i Fagskolen, men korpsundervisning og aspirantundervisningen er på den enkelte skole. Grunnen til at korpsundervisning er lagt til skolene, er for å gi de nye aspirantene en tilhørighet til korpset de er med i.

Grimstad kulturskole følger grunnskolens skolerute.

Fra 2016 er Gratis kulturlørdag inne som ett fast tilbud, her har vi kunsttilbud, forestillinger, konserter, sangstund og mange kulturelle aktiviteter for barn og unge, og alle aktivitetene er gratis.

Lokalene i Fagskolen brukes sammen med ”Huset - Grimstads kreative ungdomsklubb”, som et tiltak for barn og unge i Grimstad kommune. Flere andre aktører bruker lokaler i kulturskolen i dag, som koret Evig Ung og leksehjelp for elever ved Kvalifiseringstjenesten. 

Bandcontainer

Kulturskolen tilbyr også gratis øvingslokale for band. Utenfor Fagskolen står en bandcontainer – ”Trassekassa” – som ble anskaffet ved hjelp av en gave fra Herrekoret Kompani Trass, midler fra Musikkverkstedsordningen og egne midler fra kulturskolen. Det er flere band som har fast øving i dette lokalet. Ta kontakt med kulturskolen dersom du ønsker øvingslokaler.

Gå til kulturskolens startside.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 04 85

Visuell kunst
marit.moss.berg@grimstad.kommune.no
Mobil 930 69 587

Teater
inger-helen.kilsti@grimstad.kommune.no
Mobil 975 30 463

Musikk
Tore.heuer@grimstad.kommune.no
Mobil 902 73 126

Rektor: Øystein Åmdal

Besøksadresse (se kart under) 
Fagskolen
Markveien 7, 4876 Grimstad

Postadresse:
Postboks 123, 4891 Grimstad