Om kulturskolen

Grimstad kulturskole er et offentlig eid og drevet tilbud til barn og unge i Grimstad kommune. Kulturskolen gir opplæring på flere instrumenter, sang, kunst og teater. Det er i dag 270 elever som får undervisning på kulturskolen. Det er 16 dyktige lærere som er tilsatt i kulturskolen, og som gir elever fra hele Grimstad en god undervisning på teater, musikk og kunst.

Hvem kan søke?

Alle barn og unge som bor i Grimstad kan søke om plass i kulturskolen. Vi prioriterer først og fremst elever i alder 7 til 19 år. På noen instrumenter som piano og trommer bør man ikke begynne før man er fylt 9 år. På kunst har vi tilrettelagt så vi har egen grupper for små i 1 og 2. klasse.

Opptak

Kulturskolen har hovedopptak i juni for påfølgende skoleår. Elever som har plass i kulturskolen har foregangsrett. Det er søkerdato som bestemmer hvem som blir tildel plass i kulturskolen. På gruppeaktiviteter tar vi tillegg hensyn til alder på eleven, for å plassere eleven på en passende gruppe. Kulturskolen har dessverre begrenset med elevplasser, så vi kan ikke love plass med en gang man har søkt.  Hvis vi får ledige elevplass i løpet av året tar vi opp elever forløpende.

Oppsigelse av plass og permisjon

Man kan si opp plassen innen 1.desember, eller 1.juni, da blir man ikke fakturert for det påfølgende semesteret. Elever kan søke om permisjon i opptil ett år. Elever som kommer tilbake fra permisjon vil bli prioritert ved opptak av nye elever.

Mål for opplæringen

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Ansvar for å utforme kulturskoletilbud

Kulturskolesystemet har siden det ble utviklet som institusjon på 70-tallet hatt som oppgave å utvikle enkeltelever i musikk. I 1998 kom lovfestingen av kulturskolen som sier følgende:

Fra opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:
”Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.”

Ut fra dette er det lokalt ansvar å utforme tilbud og omfang av kulturskoletilbudet i kommunen. Grimstad kulturskole har gode tradisjoner i å samarbeide med andre som også jobber med barn og unge; som grunnskolen, korpsene, barnehager og andre.

Hvor skjer undervisningen?

I dag er kulturskolen lokalisert i lokalene til tidligere Sørlandets tekniske fagskole (Fagskolen) i Markveien 7. Undervisningen i kunst, musikk og teater foregår på kulturskolen, mens korpsundervisning og aspirantundervisningen er på den enkelte skole. Grunnen til at korpsundervisning er lagt til skolene, er for å gi de nye aspirantene en tilhørighet til korpset de er med i.

Grimstad kulturskole følger grunnskolens skolerute.

Gratis kulturlørdag

Fra 2016 er Gratis kulturlørdag inne som ett fast tilbud, her har vi kunsttilbud, forestillinger, konserter, sangstund og mange kulturelle aktiviteter for barn og unge, og alle aktivitetene er gratis.

Lokalene i kulturskolen brukes sammen med ”Huset - Grimstads kreative ungdomsklubb”, som er et tiltak for barn og unge i Grimstad kommune. Flere andre aktører bruker lokaler i kulturskolen i dag, som koret Evig Ung og leksehjelp for elever ved Kvalifiseringstjenesten. 

Korps

Flere av korpsenes musikanter er elever i kulturskolen.
Dersom du ønsker å lese mer om skolekorpsene i kommunen, eller vil melde deg på, finner du mer informasjon på lenkene under.

Bandcontainer

Kulturskolen tilbyr også gratis øvingslokale for band. Utenfor kulturskolen står en bandcontainer – ”Trassekassa” – som ble anskaffet ved hjelp av en gave fra Herrekoret Kompani Trass, midler fra Musikkverkstedordningen og egne midler fra kulturskolen. Det er flere band som har fast øving i dette lokalet. Ta kontakt med kulturskolen dersom du ønsker øvingslokaler.

Gå til kulturskolens startside.

Har du spørsmål?

Fungerende rektor

 Tore Heuer
Telefon: 90 27 31 26

Visuell kunst

Marit Moss Berg

Teater

 Inger Helen Kilsti
Telefon: 97 53 04 63

Besøksadresse

Markveien 7, 4876 Grimstad

Postadresse

Postboks 123, 4891 Grimstad