Leie av offentlige utendørs byrom i Grimstad 

 Vi leier ut følgende områder

Grimstad kommune leier ut områder i sentrum og Byhaven. 

 • Områdene merket med lysegrønt og lyseblått leies ut av Grimstad kommune
 • Områdene merket med lilla leies ut av Grimstad Min By
Kart over offentlige utendørs byrom til utleie Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

   

Tegnforklaring utleieområder Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

   

 

 

 

 

 Generelle merknader

 1. Alle områdeavgrensninger for utleieareler er veiledende.
 2. Det må sendes inn søknad for leie av arealer som vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknad sendes inn til kommunalteknisk enhet.
 3. Brannsikkerhet, trafikksikkerhet og søppelhåndtering må være belyst i søknaden.

 Retningslinjer

Utleie- og ordensregler for sentrumsområdet i Grimstad

1. Hva gågateområdet omfatter 

Nærværende regler omfatter den del av sentrum som er gågateregulert, samt Torvet og opp Storgata til
Storgata 50. Se vedlagt kart markert med rødt.
Ved fremtidige endringer i gågatenes utstrekning, gjelder også disse reglene.

2. Forretningenes salgsarealer

Avgrensing av forretningenes salgsareal langs egen fasade mot gågatene er ut til og med brosteinslinje som er markert i gate. I dette areal har butikker og cafeer/restauranter anledning til å sette opp reklame, salgsbord, mv. Det skal minimum være 4, 5 meter fri veibredde slik at utrykningskjøretøy kan komme frem. Mellom Storgata 11 og Storgata 12 skal det være minimum 3 meter fri veibredde.

Figur for avgrensing av forretningenes salgsareal - Klikk for stort bilde

Det er viktig at det til enhver tid tas hensyn til fremkommelighet for alle, både rullestolbrukere, svaksynte m.m. må ikke ha hindre som minsker fremkommeligheten. Det er også viktig å ta hensyn til dette med utplassering av mindre ting, som f.eks. fakler.  

Der hvor det er fortau utenfor lokalene skal det være fritt fortau 1,2 meter fra kant og inn mot husvegg. Salgsstativer og løsfotreklame skal settes inn mot husvegg, slik at de ikke hindrer søppelhenting, brøyting, feiing, annet vedlikehold av gater og fortau. Det skal tilstrebes å ha minst 1,2 meter fritt fortauareal der dette er mulig. Der fortauene er smalere skal det ikke settes ut benker, skilt, reklame mm som stikker lengre ut i fortauene enn trappene gjør, se figur.

Utstyr som er gjentatt ganger blir plassert utenfor tillatt område vil bli fjernet.

3. Utleieareal

Vedlagt kart viser områder som normalt er tillatt utleid i sentrum, tegningene er kun veiledende og må tilpasses til området.

Grimstad Min By har ansvaret for utleie av:

 • Bodplasser
 • Torvet
 • Torskeholmen

Resterende områder er det Grimstad kommune, v/kommunaltekniske tjenester som er ansvarlig for. Det er også aktuelt å leie andre områder enn markert i kart, i kortere perioder. Dette vil bli vurdert av Grimstad kommune individuelt, og egen avtale vil gjelde her.

Det er ikke tillatt med fremleie.

4. Regler for leie
 

Det er 3 hovedregler som gjelder for leie av kommunal grunn, disse må være synliggjort i plan ved søknad og må ivaretas under leieforholdet.

 1. Brannsikkerheten må ivaretas
 2. Trafikksikkerheten må ivaretas
 3. Søppel og renhold må ivaretas på en god måte.

Det finnes også egen forskrift om politivedtekter i Grimstad kommune.

5. Uteservering

Uteservering skal skje på arealer som på forhånd er godkjent etter gjeldende regler. Avtale om leie av serveringsareal inngås med Grimstad kommune. For møblement som ikke fjernes i vinterhalvåret, bærer eier selv ansvar for eventuelle skader pga. brøyting og vedlikehold.

6. Priser

Grimstad Min By har egne priser på sine områder. Grimstad kommunes arealer vil leies ut rimelig, uten direkte gevinst for kommunen. Leie vil gå direkte til forskjønning av sentrum. Dette vil skje i samarbeid med Grimstad Min By.

Ved stengt vei er det mulig å benytte veiareal, men tilgang for utrykningskjøretøy må alltid ivaretas.

Priser for 2023
Utleie av byområder - priser 2023
Utleieareal Pris per kvm per måned Merknad
Helårsleie inntil 100 kvm kr 35
Helårsleie over 100 kvm kr 25
Halvårsleie inntil 100 kvm kr 60
Halvårsleie over 100 kvm kr 50
Leie av parkeringsplasser Der leietaker ønsker å leie område som benyttes som parkeringsplass, må tapt parkeringsavgift dekkes inn. Eks: 1 uke kr. 430,- pr plass 2 uker kr. 850,- pr plass 1 mnd. kr. 1280,- pr plass ½ år kr. 6.350,- pr plass 1 år kr. 12.125,- pr plass

Leie i Byhaven og foran Sorenskrivergården

Leie i Byhaven og foran Sorenskrivergården
Utleieareal Pris pr. dag
Leie u/500 m2 kr 1 000
Leie o/500 m2 kr 2 500

Kommunens ansatte vil være behjelpelig med tilrettelegging. Der det er behov for overtidsarbeid for tilrettelegging, vil dette belastes leietaker. Frivillige organisasjoner og politiske stands kan benytte areal uten kostnad, men må avtale med Grimstad Min By eller Grimstad kommune for bruk

7. Evaluering

Dette dokumentet vil bli evaluert og oppdatert fortløpende av administrasjonen. Ved større endringer vildet legges frem for politisk behandling.

8. Kart

B101 

Kart over utleieområdet B101 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

Merknader til B101
A. På Wenzels plass kan det kun sette opp installasjoner som lar seg flytte med håndmakt. Dette da plassen skal være tilgjengelig oppstillingsplass for stigebil brann.

 

B. Det må sikres minimum fri bredde i gågaten på 4 meter. Dette for å sikre fremkommelighet for brannbil, kommunens servicebiler og varelevering.

 

B102

Kart over utleieområdet B102 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

B103

Kart over utleieområdet B103 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

Merknader til B103
A. Det er ikke ønsket med utleie
innenfor dette området pga trafikksituasjonen. Maks møblering av arealet slik det er i dag.

 

B. Det må sikres minimum fri bredde i gågaten på 4 meter. Dette for å sikre fremkommelighet for brannbil, kommunens servicebiler og varelevering.

 


B104

Kart over utleieområdet B104 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

Merknader til B104

Områdene i B104 leies kun ut for korttidsleie, maks en helg.   

 

 

 

 B105

Kart over utleieområdet B105 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

B106

Kart over utleieområdet B106 Grimstad sentrum - Klikk for stort bilde

  

 

 

 

 

 

 

 Arrangementsveileder - en håndbok

En guide for deg som skal gjennomføre et arrangement

Å ha ansvaret for store og små arrangementer kan være en omfattende og hektisk oppgave. Ved arrangementer av forskjellig art er det viktig for arrangementsledelsen at lover, regler, søknadsfrister og lignende blir overholdt. Innspurten ved arrangementer vil ofte være hektisk og preget av arrangementets faglige innhold og administrative koordinering.