Byggesaksgebyr

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ. Se fullversjon av gebyrregulativet med oversikt over materielle bestemmelser og betalingssatser.

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Bygg m/boenheter

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2021
Type tiltak Pris
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 19 000
Enebolig m/sekundær boenhet 25 000
Rekkehus, kjedehus, tomanns-boliger, leilighetsbygg med mer - per boenhet (boenheter i samme bygg):
- For første boenhet 19 000
- For boenhet nr 2 til og med nr 5 6 000
- For boenhet nr 6 til og med nr 10 4000
- For boenheter fra og med nr 11 3 000
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal større enn 50 kvm. 8 000
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal mindre enn 50 kvm. 3 500

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Andre typer bygg

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2021
Type tiltak Pris
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv). Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging.
For de første 100 m2 (bruksareal) 8 000
For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm. 90
For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 56
For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 12
Det regnes ikke gebyr for areal som overstiger 2000 kvm.
Reduksjonsfaktor:
For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40% fra og med 101 m2.

Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL§ 20-1 og § 20-2

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2021
Type tiltak Pris
Eks: Bruksendring*, riving, veier, parkering, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, innhenginger, fasadeendring, brygger, bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, skilt, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installsjoner, VA-anlegg. (* For ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med bruksendring, kommer gebyr for dette i tillegg.) 4 000

Godkjenning av ansvarsrett (PBL2008 Kap 22 og 23), ferdigattest og delingssaker

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2021
Type tiltak Pris
Søknad om personlig godkjenning 5 000
Ferdigattest: Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettelser eller 2 år etter midligertidig brukstillatelser. 4 000
Delingssaker etter PBL 20-1, bokstav m:
- Fradeling av parsell der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplanen 3 940
(første parsell)
1 125
(fra og med andre parsell)
- Fradeling av parsell der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: 5 628
(første parsell)
1 125
(fra og med andre parsell)
NB! Reduksjonsfaktoren gjelder kun ved parseller innenfor samme reguleringsplan.

Dispensasjonssøknad etter PBL 2008 § 19-2 og § 19-3

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2021
Type tiltak Pris
Søknad om dispensasjon 8 000
For byggetiltak med (BYA) bebygd areal mindre enn 50 m2, på bebygde eiendommer utenom 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag, gis gebyrfritak på dispensasjonssøknad fra LNF-formålet og fra plankrav i kommuneplanen avsatt til utbyggingsområder
Tillegg for søknader om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag 9 000

Alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4b

Priser fra 1/1-2021
Byggesaksgebyr - alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4 bokstav b 2021
Type tiltak Pris
Alminnelige landbruksbygg under 1000 m2 som omsøkes etter PBL §20-4, bokstav b 8 000
Alminnelige landbruksbygg som omsøkes etter PLB20 16 000

Gebyr fritas i kommunens LNF-området når tiltakshaver er ideel organisasjon (nonprofit) og hvor gapahuken oppføres for allmennhetens bruk. En gapahuk etter denne bestemmelsen er et byggverk av kun trematerialer og kun tre vegger og tak, evt. to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Gebyrfritaket gjelder gapahuker til og med 20 m2 med en maksimal konstruksjonshøyde på 2,5 m.

Søknad om utslipp

Priser fra 1/1-2021
Utslipp - søknad om utslipp 2021
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 4 504
- over 10 pe 11 258
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 2 490

Avslag

Det beregnes fullt behandlingsgebyr uavhengig om søknad godkjennes eller avslås.