Byggesaksgebyr

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ. Se fullversjon av gebyrregulativet med oversikt over materielle bestemmelser og betalingssatser.

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Bygg m/boenheter

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2024
Type tiltak Pris
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 29 000
Enebolig m/sekundær boenhet 37 000
Rekkehus, kjedehus, tomanns-boliger, leilighetsbygg med mer - per boenhet (boenheter i samme bygg):
- For første boenhet 29 000
- For boenhet nr 2 til og med nr 5 9 000
- For boenhet nr 6 til og med nr 10 6 000
- For boenheter fra og med nr 11 5 000
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal større enn 50 kvm. 9 800
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal mindre enn 50 kvm. 7 000

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Andre typer bygg

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2024
Type tiltak Pris
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv). Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging.
For de første 100 m2 (bruksareal) 14 500
For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm. 150
For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 100
For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 25
Det regnes ikke gebyr for areal som overstiger 2000 kvm.
Reduksjonsfaktor:
For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40% fra og med 101 m2.

Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL§ 20-1 og § 20-2

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2024
Type tiltak Pris
Eks: Bruksendring*, riving, veier, parkering, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, innhenginger, fasadeendring, brygger, bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, skilt, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installsjoner, VA-anlegg. (* For ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med bruksendring, kommer gebyr for dette i tillegg.) 9 000
Svømmebasseng 12 0000

Godkjenning av ansvarsrett (PBL2008 Kap 22 og 23), ferdigattest og delingssaker

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2024
Type tiltak Pris
Søknad om personlig ansvarsrett 6 090
Fravik fra TEK 10 000
Søknad om midlertidig brukstillatelse 4 000
Søknad om igangsettingstillatelse 4 000
Ferdigattest: Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettelser eller 2 år etter midligertidig brukstillatelser. 4 000
Delingssaker etter PBL 20-1, bokstav m:
- Fradeling av parsell der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplanen 5 000
(første parsell)
5 000
(fra og med andre parsell)
- Fradeling av parsell der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: 12 000
(første parsell)
4 000
(fra og med andre parsell)

Dispensasjonssøknad etter PBL 2008 § 19-2 og § 19-3

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2024
Type tiltak Pris
Søknad om dispensasjon 15 000
For byggetiltak med (BYA) bebygd areal mindre enn 50 m2, på bebygde eiendommer utenom 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag, gis gebyrfritak på dispensasjonssøknad fra LNF-formålet og fra plankrav i kommuneplanen avsatt til utbyggingsområder
Tillegg for søknader om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag 16 000

Alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4b

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4 bokstav b 2024
Type tiltak Pris
Alminnelige landbruksbygg under 1000 m2 som omsøkes etter PBL §20-4, bokstav b 10 000
Alminnelige landbruksbygg som omsøkes etter PLB20 19 000

Gebyr fritas i kommunens LNF-området når tiltakshaver er ideel organisasjon (nonprofit) og hvor gapahuken oppføres for allmennhetens bruk. En gapahuk etter denne bestemmelsen er et byggverk av kun trematerialer og kun tre vegger og tak, evt. to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Gebyrfritaket gjelder gapahuker til og med 20 m2 med en maksimal konstruksjonshøyde på 2,5 m.

Søknad om utslipp

Priser fra 1/1-2024
Utslipp - søknad om utslipp 2024
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 8000
- over 10 pe 16000
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 9000

Avslag

Det beregnes fullt behandlingsgebyr uavhengig om søknad godkjennes eller avslås.