Motorferdsel i utmark

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter.
Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Hva regnes som utmark?

Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder, blant annet setervoll, hustomt, engslått og kulturbeite i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Rorevannet

Spesielt for Grimstad kommune er forskrift om Rorevannets nedbørsfelt som overstyrer enkelte bestemmelser i loven.

Kontaktinfo

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 37 25 03 61

Bygartner
Rolf Inge Pettersen
Telefon 37 25 04 19