Motorferdsel i utmark

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter.
Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene,og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Hva regnes som utmark?

Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder, blant annet setervoll, hustomt, engslått og kulturbeite i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Rorevannet

Spesielt for Grimstad kommune er forskrift om Rorevannets nedbørsfelt som overstyrer enkelte bestemmelser i loven.