Kommunale næringstomter

Områderegulering på Omre industriområde

Det pågår en prosess knyttet til utarbeidelse av tekniske planer for vei og tekniske anlegg på Omre industriområde. Rambøll har laget en rapport knyttet til forprosjektet for vei og tekniske anlegg. Det er etablert en prosjektstyringsgruppe med representanter for kommunaltekniske tjenester, Grimstad bolig- og tomteutvikling KF og økonomiavdelingen, og i tillegg deltar kommunalsjef for samfunns- og miljøsektoren og kommunalsjef for kommunikasjon, kultur og næring.

Kommunestyret fikk en orientering 7.12.21 om prosjektet så langt og de videre prosesser som gjenstår.

Vi er nå inne i en fase hvor det skal tas viktige og strategiske avgjørelser knyttet til videre utforming og detaljer knyttet til vei og tekniske anlegg, før man går i gang med utarbeidelsen av detaljplanene.

Østerhus industriområde

Kommunen har per april 2018 ingen ledige næringstomter til salgs i Østerhus næringsområde.

Bilder fra Østerhus industriområde

Se oversikt over næringsarealer i Østre Agder
Om du ønsker mer informasjon om næringsområder i Grimstad, kan du også kontakte Grimstad næringsforening.