Kommunale næringstomter

Områderegulering på Omre industriområde

Områdereguleringen ble vedtatt i kommunestyret 15.09.2020. Totalt utgjør dette arealet ca. 2 000 daa. Grimstad kommune eier ca. 175 daa, som nå er detaljregulert parallelt med områdereguleringen. I tillegg eier Nordic Asfalt AS og Skarpnes Eiendom AS til sammen ca.175 daa, som også er detaljregulert.

Selv om området nå er områderegulert og detaljreguler, vil Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ikke vurdere å selge regulerte råtomter, i og med at det vil bli prioritert å gå i gang med å utarbeide tekniske planer for infrastrukturen, slik at man kan få sendt ut anbudsdokumenter og få en oversikt over hva dette til koste.

Grimstad kommune har ikke næringstomter for salg, så det er viktig at man prioriterer og har fokus på å kunne ha grovplanerte næringstomter, tilrettelagt med infrastruktur, for salg innen en rimelig tidsramme.

Østerhus industriområde

Kommunen har per april 2018 ingen ledige næringstomter til salgs i Østerhus næringsområde.

Bilder fra Østerhus industriområde

Næringsarealer i Østre Agder, se Arealguiden.no
Om du ønsker mer informasjon om næringsområder i Grimstad, kan du også kontakte Grimstad næringsforening.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424

E-post
arnhild.brastad@grimstad.kommune.no