Næringsmuligheter i Grimstad

Stort bo- og arbeidsmarked og korte avstander

Grimstad ligger midt i et stort bo- og arbeidsmarked med nabokommunen Arendal mot øst og Kristiansand 30 minutters biltur mot syd. Dette gjør at Grimstad er en ideell kommune å flytte til. Kommunen har hatt stabil, høy befolkningsvekst i 50 år og har i dag over 23 500 innbyggere.

Kompetansebasert næring

I campusområdet – området tett opp til Campus Grimstad - er det lagt til rette for kompetansebaserte næringer. Her finnes det en rekke bedrifter med kompetansearbeidsplasser innen teknologi, logistikk, energi, rådgiving og konsulentvirksomhet. På campusområdet er det store områderegulerte næringsarealer.

Industriområder/næringsarealer

Næringsarealer i Grimstad

I Østerhus industriområde har kommunen opparbeidede arealer for produksjonsbaserte og plasskrevende virksomheter  (se oversikt over kommunale næringstomter). I Omre industripark, med beliggenhet mot E18 mellom Grimstad og Lillesand, ligger 400 daa ferdig regulert til industriformål. På Bergemoen er det både industri og mer plasskrevende handel.

Handel

Grimstad sentrum er delt i en moderne og en eldre del. I Oddenområdet, hvor Odden kjøpesenter ligger, er den moderne bydelen hvor relativt store områder er under endring fra industri- og havnevirksomhet til handel, bolig og strandpromenade. I den eldre delen av Grimstad sentrum arbeider Grimstad Min By aktivt for å bevare byens særtrekk,  og videreutvikle og skape et levende og aktivt handelssentrum. 

Grimstad Næringsforening

Grimstad har en aktiv næringsforening med om lag 150 medlemsbedrifter. Målsetting for Grimstad Næringsforening (www.grimstad-nf.no) er å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet.

Landbruk

Grimstad er den største jordbrukskommunen på Agder. Kommunen har flere foredlingsbedrifter og forskningsinstituttet NIBIO holder til på Landvik.

Universitetet i Agder - Campus Grimstad

Campus Grimstad – gir med sine 3500 studenter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, næringslivet i Grimstad mulighet til tilgang på høy kompetanse og kompetansemiljøer innen en rekke fagområder.

Campus Grimstad tilbyr ingeniørutdanninger innen blant annet IKT, energi, byggfag, mekatronikk og industriell økonomi, sykepleie og andre helsefag , økonomi og administrasjonsfag, lærerutdanninger og utdanninger i multimedieteknologi og -design.

Mechatronic Innovation Lab

Mechatronic Innovation Lab er samlokalisert med UiA. MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Senteret tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et brett teknologisk nettverk. MIL har en topp moderne lab som inneholder over 55 teknologier av det siste som er tilgjengelig på markedet.. Våren 2015 fikk UiA innvilget status som Senter for fremragende innovasjon (SFI) innen offshore mekatronikk. SFI Offshore Mechatronics og MIL gjør Universitetet i Agder til et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk.

CAIR

I 2017 åpnet også CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research) på UiA. I 2019 utvides denne satsingen med House of CAIR – en internasjonal AI-hub der de dyktigste AI-forskerne fra hele verden møtes. Med tung satsing fra UiA bygges det også opp et unikt regnekraftsenter med superdatamaskiner for kunstig intelligens. Dette vil plassere Agder i tet, såvel nasjonalt som internasjonalt. Både forskning og næringsutvikling får helt unike vilkår i House of CAIR. Sammen med næringslivet etableres også CAIR Arena - et tyngdepunkt for innovasjon og verdiskapning drevet av kunstig intelligens. Via ulike partnerordninger gis næringslivet en enestående mulighet til å bidra direkte i AI-utviklingen. 

I4 Helse

I august 2019 åpnes I4 Helse på UiA. De fire I’ene står for idé, involvering, innovasjon og implementering.  I4Helse vil bli en nasjonal arena for innovasjon innenfor helse og omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles effektivt sammen med eksperter på teknologi, helsefag, tjenestedesign og brukervennlighet. Grimstad kommune vil flytte sin hjemmetjeneste inn i bygget, samlokalisert med forskere fra UiA.

Øvrige forskningsinstitusjoner

Flere av regionens sentrale forskningsinstitusjoner er lokalisert i Grimstad.

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. I 2018 ble det teknologisk-naturvitenskapelige forskningsinstituttet Teknova integrert i NORCE. Avdelingen er samlokalisert med UiA og MIL, og samarbeider nært med Agders innovative næringsliv og universitet.

NIVA Region Sør - Norsk Institutt for vannforskning ligger også på Campus Grimstad-området, og har spesialkompetanse via vannfaglige spørsmål.

NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi (tidligere Bioforsk)  -  er et ledende forskningsinstitutt innen bioøkonomi.