Bjønneheia renseanlegg og Grooseneset pumpestasjon

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 06.05.22.

Formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et nytt kommunalt renseanlegg i Bjønneheia på Østerhus i Grimstad kommune, samt etablering av ny pumpestasjon på Groos i forbindelse med eksisterende renseanlegg (Groos renseanlegg). Det vil bli utarbeidet to separate detaljreguleringsplaner innenfor det varslede planområdet, en for renseanlegget og en for pumpestasjonen. De to områdene vil forbindes med en pumpeledning. Pumpeledningen behandles som enkeltsøknad og kommer dermed ikke til å omfattes av detaljregulering jf. kommuneplanens bestemmelse § 2.1 b.  Bjønneheia renseanlegg skal anlegges i fjell, men deler av anlegget vil også være synlig i dagen. Dette gjelder i hovedsak administrasjonsbygg, biogassanlegg og tilhørende infrastruktur.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 6. mai 2022.