Dahlske boligområde

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 15.01.21.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for en utbygging med konsentrert bebyggelse; leilighetsbygg og flermannsboliger - anslagsvis 35 – 40 boenheter. Det skal også opparbeides parkering og tilhørende uteområder.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 15. januar 2021.