Del av Fuhrområdet, B2 - mindre endring

Teknisk utvalg har vedtatt endring av detaljregulering for Fuhrområdet, B2. Klagefrist er 04.01.18

Formål

Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for HC-parkering innenfor felt f_P1 samt adkomstrampe til inngangssonen på bygning på felt B2-2.

Videre muliggjør endringen at det kan etableres ett felles avfallshåndteringsanlegg for hele Fuhrområdet. 

I tillegg er fortau og deler av veiformål tatt ut slik at planavgrensning mot Juliane Fuhrs gate avsluttes i formålsgrense for bolig. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 4.januar 2018