Drottningborg

Forslag til detaljregulering er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 19. desember 2017

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for drift og videreutvikling av skolevirksomheten. Planen legger til rette for bygging av nye idrettshall, økt internatkapasitet og 6 nye boliger, samtidig som den tar hensyn til viktige naturkvaliteter og andre viktige hensyn. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 underrettes dere om at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 19. desember 2017.