Endring av del av Grømheia - Betania

Vedtatt endring av plan. Klagefrist er 20.03.21

Formål

Endringen går i hovedsak ut på mindre justeringer av de ulike planene. Oppsummert består endringene i endret avkjørsel fra Lillesandsveien og linjeføring av Gartnerimyra-veien, for å tilrettelegge for større parkeringsplass for kollektivterminal, kjøpesenter og menighetslokale. Endringen definerer tydeligere utnyttingsgrad og ytre rammer for menighetslokale. Forslaget innebærer at noe landbruksareal omdisponeres fra planteskoledrift til infrastruktur.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 20.mars 2021.