Endring av Østerhus - Morvika, delområde I2

Planarbeidet er avsluttet.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for 2 vindmøller innenfor området I2 i reguleringsplanen for Østerhus – Morvika. Det gjøres oppmerksom på at planarbeidet kan bli utført ved endring av gjeldende reguleringsplan. Ved endring vil det utarbeides et planforslag som sendes berørte parter for uttalelse med frist på 3 uker. Ved utarbeidelse av ny plan vil det lages et planforslag som skal på offentlig høring i 6 uker. Planarbeidet varsles som en ny reguleringsplan. Etter varslingsperioden vil det på bakgrunn av innkomne merknader tas endelig stilling til valg av planprosess.

Planarbeidet er avsluttet - ingen vedtak.