Endring av Østerhus-Morvika, Østerskogen 20

Teknisk utvalg har vedtatt endring av reguleringsplan. 

Formål

Hensikten med endringen er å muliggjøre en utvidelse av eksisterende bedrift innenfor tilstøtende område.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 31. august 2018