Grøm næringspark

Kommunestyret har i møte den 19.06.17 vedtatt detaljregulering for Grøm Næringspark.

Formål

Området er foreslått regulert til ulike og blandede byggeformål inkludert forretning, kontor, tjenesteyting og bolig med nødvendig infrastruktur.

Planen regulerer et nåværende jorde, tilgrensende Campus Grimstad på Grøm, til forretning/kontor/tjenesteyting. I tillegg reguleres nåværende Sørlandet Caravansenter med tilhørende eiendommer til Annen næring og verksted/lager/kontor.

Nåværende tilgrensende boliger er regulert til boligformål. Boligeiendommer tilhørende Sørlandet Caravansenter er regulert til kombinasjonsformål Bolig/annen næring. I tillegg inneholder planen infrastruktur som veier, gang- og sykkelveier, fortau og grøntområder.

Klageadgang

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Klagen må sendes skriftlig på en av følgende måter. :

Klagefrist

Fristen for å klage på kommunestyrets vedtak er 21. august 2017.