Holvigen

Vedtatt endring av detaljregulering. Klagefrist er 08.08.20

Formål

Endringen går i hovedsak ut på mindre justeringer av planen, da det er oppdaget at
planbestemmelsene på noen punkter, ikke samsvarer med intensjon i plan og planbeskrivelsen. Endringen gjelder også økning i byggehøyde for noen av de planlagte boligene. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 8. august 2020