Jortveitlia boligområde

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 09.02.19

Formål

Planen var tidligere kalt Espevig, men er nå omdøpt til Jortveitlia boligområde. 

Planforslag for Espevig ble behandlet i teknisk utvalg 22.01.13, og etter offentlig ettersyn har administrasjonen anbefalt at det reguleres inn fortau langs Espevigveien. Dermed er planområdet utvidet og varslet på nytt. 

Planen er behandlet i teknisk utvalg og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Planen innebærer en tilrettelegging for boligbebyggelse, disponert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med til sammen 34 boenheter over et areal på 28,6 dekar. Planen tilrettelegger for fortau langs Espevigveien til Homborsundveien.

Planen er vedtatt i kommunestyret den 10.12.18

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 9.februar 2019