Lille Trollfjell, Fevik

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 09.02.19

Formål

Forslag til detaljregulering for Lille Trollefjell har til hensikt å regulere inntil 22 nye boenheter innenfor et område som er avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanen. Planområdet ligger på Fevik, mellom Haugenes og Trolldalen og vil få adkomst via Bregneveien. Området omfattes også av hensynssone friluftsliv i kommuneplanen. Hensynet ivaretas ved å tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til omkringliggende friluftsområder.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 
Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 9. februar 2019