Øde Ugland - del av

 Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for del av Øde Ugland

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligutvikling. Planen skal ivareta en fremtidsrettet utvikling av eiendommen med tanke på å legge til rette for nye boliger i området.

Området

Området ligger ved Øde Ugland i Grimstad kommune, ca.1,3 km fra avkjørselen 79 ved Bie på E18,og ca.3 km fra Grimstad sentrum. Det fremtidige utbyggingsområdet er på ca.1,5 daa og må sees på som et restareal etter området ble utviklet i 1998.Det er et tilnærmet flatt terreng som skråner opp mot eks. veg. Noe naturlig eksisterende lav vegetasjon. Området ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplass langs Fjæreveien.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 
Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6. februar 2017.