Omre industriområde

Vedtatt endring av områderegulering. Klagefrist er 18.07.22

Formål 

Formålet er å legge til rette for industri og lager innenfor område satt av i kommuneplanens arealdel.

Endringen innebær at den rekkefølgebestemmelse som setter krav om utbygging av området i tre trinn er blitt tatt ut. Med endringen vil utbygging kunne starte innenfor de forskjellige delene av hele området, forutsatt at øvrige bestemmelser oppfylles. Blant annet kreves det at detaljregulering utarbeides og som klargjør for overvannshåndtering og massehåndtering.

Klageadgang

Endringsvedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 18. juli 2022