Østerhusmonen gang- og sykkelvei

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for ny gang- og sykkelvei langs Østerhusmonen

Formål

Planforslaget innebærer at det kan bygges gang- og sykkelvei langs østsiden av adkomstveien Østerhusmonen. Planområdet går fra kryss med Mollandsveien til Stine Sofie senteret. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6. oktober 2018