Politigården

Varsel om endring av plan

Formål

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for forretning, kontor, samt offentlig- og privat tjenesteyting, i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 26. september 2022