Stølehalvøya - endring

Vedtatt endring av detaljregulering. Klagefrist er 08.08.20

Formål

Det har i forbindelse med teknisk planlegging og gjennomføring vist seg behov for noen justeringer i reguleringsplanen. Endringene er nærmere beskrevet i vedlagte beskrivelse.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 8. august 2020