Stølekilen

Formål 

Planendringen innebærer justering av tomtegrenser, byggegrenser samt plassering av flytebrygger.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter offentlig kunngjøring eller underretning ved brev.