Vågsholt/Krømpe/Vågsnes-området

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 24.12.20

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering og utvidelse av eksisterende nærings-og tjenesteyting, boligbebyggelse, LNF med spredt næring, boligbebyggelse og fritidsbebyggelse (Landbruk pluss), samt tilhørende infrastruktur/veier, småbåthavner hvorav muligens mulighet for sjøfly i den sydlige småbåthavnen, parkering/parkeringsanlegg - lager og annen infrastruktur, lek og friområder mm. Disse nevnte formålene er i stor grad i tråd med gjeldende kommuneplan. Det kan være aktuelt å bytte ut et par hyttetomter med boligtomter innenfor avsatt areal. Muligens avsette gamle Vågsholt skole til et passende formål.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 24. desember 2020