Vikkilen småbåthavn

Kommunestyret fattet den 05.09.16 vedtak i klagebehandling. Vedtaket innebærer endringer i kart og bestemmelser. 

Kommunestyret har fattet vedtak i klagebehandling. Vedtaket innebærer endringer i kart og bestemmelser. 

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn ved Grimstad motorbåtforenings anlegg innerst i Vikkilen. Planforslaget legger til rette for 90 båtplasser, parkering og opplagsplasser på land.

Kommunestyret vedtok planen den 29.03.16. Det kom inn 3 klager og kommunestyret har nå vedtatt å ta den ene klagen til følge. Det innebærer at området som tidligere var regulert til småbåthavn nå er regulert til privat brygge. Dette medfører også mindre endringer i bestemmelsene. 

Klageadgang

Nytt vedtak av 05.09.16 kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse.
Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes til:

• Pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
• Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist 

Fristen for eventuell klage er satt til 10. oktober 2016.