Bergemoen Syd næringsområde

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 19.12.19

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nytt næringsområde.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 19. desember 2019