Frivoldhaven

Offentlig ettersyn. Frist for innspill er 01.06.22.

Formål

Hovedmålet for planen er tilrettelegging for boligutvikling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges også til rette for vanlige leiligheter i to-tre av de fire delområdene. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 20.04.2022-01.06.2022.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 1.juni 2022.