Moy Moner Grimstad, 39/45

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 14.12.20

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for boliger, dagligvarebutikk og utvidelse av Steinsenteret. I kommuneplanen er området avsatt til næringsområde. Teknisk utvalg bestemte 01.09.20 at det kan settes i gang regulering av området med hensikt å etablere boliger og forretning.  

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 14. desember 2020