Serviceerklæring - behandling av byggesak

Formål med tjenesten

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt at det enkelte tiltak utføres forsvarlig.

Byggesaksenheten skal møte aktører og publikum med god service, dialog og utøve forvaltningsmyndighet med høy faglig kvalitet.

Hvem får tjenesten?

Byggesaksenheten veileder generelt i alle aktørers og publikums spørsmål, knyttet til byggesaker. Det er tiltakshaver/ansvarlig søker som er kommunens kontaktperson i byggesaken.

Byggesaksenheten

Byggesaksenheten kan gi generell veiledning forut for, under og i etterkant av behandlingen av din søknad. Det er ikke nødvendig å bestille time på forhånd.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse kan bestilles dersom du trenger å avklare forutsetninger/rammer for planene dine. For et mest mulig konstruktivt utbytte, er det viktig at du i bestillingen gir kommunen de opplysninger som er nødvendige for forberedelse av forhåndskonferansen.

Relevante punkter kan være:

 • Forhold til vei / atkomst, VA-trasé, landbruk, miljø, næring.

Kommunen har ansvar for at forhåndskonferansen avholdes innen 2 uker, og for at det føres referat. Referatet er en gjensidig orientering om grunnlaget for videre saksbehandling, men gir ingen parter rettigheter i den videre saksbehandlingen.

Mottakskontroll

Byggesaksenheten skal tilstrebe å mottakskontrollere alle innkomne saker snarest fra mottatt dato. Mottakskontroll innebærer at du får tilbakemelding om eventuelle mangler i søknaden, samt at saken sendes på høring dersom dette er nødvendig.

Høring

Byggesaksenheten har ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes. Dette kan innebære at saken skal sendes på høring til interne eller eksterne myndigheter. Hovedregelen er at høringsinstansene gis 4 uker frist for uttalelse. I noen saker skal saken kun forelegges for høringsinstansen. I andre saker er det nødvendig at uttalelse/vedtak foreligger. Dersom uttalelse er nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst, kan høringsinstansens frist bli forlenget.

Saksbehandlingsfrister

 • Sakstyper med 3 ukers behandlingsfrist:
  • Søknad om tillatelse til tiltak med krav om ansvarsrett, uten dispensasjons-forhold, uten nabomerknader, og der det ikke kreves uttalelse / samtykke eller tillatelse fra annen myndighet.
  • Søknad om tillatelse til tiltak uten krav om ansvarsrett, uten dispensasjons-forhold, og der det ikke kreves uttalelse / samtykke eller tillatelse fra annen myndighet.
  • Søknad om igangsettingstillatelse / deligangsettingstillatelse
  • Søknad om ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
 • Sakstyper med 12 ukers behandlingsfrist:
  • Tiltak med / uten ansvarsrett som inkluderer dispensasjonsforhold.
  • Søknad om dispensasjon.

For dispensasjonssaker løper 12-ukers fristen ikke i den perioden søknaden ligger til uttalelse hos regionale / statlige myndigheter.

 • Andre tidsfrister:
  • Forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker
  • Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen innen 8 uker.
  • Ved høring hos interne / eksterne myndigheter, gis 4 ukers frist for uttalelse. Dersom uttalelse er nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst, kan denne fristen bli forlenget.
  • Ved oversendelse av klagesaker til Statsforvalteren, skal klagen behandles av Statsforvalteren innen 12 uker. Dersom det er gitt utsatt iverksetting, skal Statsforvalteren behandle saken innen 6 uker.

Ditt ansvar som tiltakshaver/ansvarlig søker

Du har ansvar for at søknaden er komplett i henhold til kravene i byggesaksforskriften kapittel 5. Nevnte saksbehandlingsfrister forutsetter at søknaden er komplett.

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven skal være godt begrunnet ut ifra samfunnsmessige hensyn. Personlige eller økonomiske hensyn er ikke relevante. Som et minimum må følgende to vilkår være oppfylt:

 • Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt
 • Fordelene ved å gi den omsøkte dispensasjonen må være klart større enn ulempene

Søknad om dispensasjon må nabovarsles. Dette gjelder også der dispensasjonssøknaden sendes inn senere enn søknad om tiltak, og selve tiltaket allerede er nabovarslet.

Klage på vedtak

Vedtak kan påklages innen 3 uker fra du underrettes om vedtaket. Opplysninger om klage skal fremgå av vedtaket.

Utsatt iverksetting

Du kan be kommunen og / eller Statsforvaleren om utsatt iverksetting av en tillatelse. Det kan besluttes at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Beslutningen skal begrunnes, og kan ikke påklages.

Kommunens prioriteringer

Byggesaksenheten vil, innenfor de lovbestemte fristene, prioritere behandling av saker som er i samsvar med overordnet lov og arealplan (dvs. saker uten dispensasjonsforhold).

Kontakt

All post i byggesaker skal sendes til:
Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad eller postmottak@grimstad.kommune.no

Byggesaksenheten benytter Svar ut-tjeneste via altinn.no til utgående korrespondanse.

Behandlingsgebyr for byggesaker

Byggesaksgebyr

Faktura ettersendes til tiltakshaver. Faktura for byggesaker sendes ut to-tre ganger i uken. Postgang avhenger av efaktura / avtalegiro eller om faktura går som standard post. Kommunen bruker forfall pr. 30 dager.

Aktuelt regelverk

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger / kritikk på veiledning, saksbehandling, saksbehandlingstid eller annet rettes til enhetsleder.

Kontaktinfo

Byggesaksenheten kan kontaktes på e-post.

Ring meg

Fyll ut skjemaet, så ringer vi deg tilbake.

Ring meg - lenke til skjema

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag og torsdag fra kl. 9 - 15.