Kommunedelplaner

Barnehage

Byplanen

E18 Dørdal - Grimstad

Flyktninger

Grønnstruktur og friluftsliv

Helse og omsorg

Idrett og fysisk aktivitet

Kultur

Skole

Om kommunedelplaner

Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Kommunedelplaner kan også utarbeides for avgrensede områder. Slike arealplaner vil være juridisk bindende på samme måten som kommuneplanens arealdel.