Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Grimstad kommunestyre har i møtet 21.11.19, sak 19/118 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2019-2031 med innsigelser.

Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning.

Innsigelser

Det foreligger uløste innsigelser til:

  • Felt B44 Hesneslandet, avsatt til framtidig boligbebyggelse på Hesnes.
  • Felt N05 Flade Rivingen, avsatt til framtidig næring i Groosefjorden.

Innsigelsene ble ikke løst gjennom mekling med de respektive innsigelsesmyndigheter og oversendes derfor til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Inntil saken er avgjort, er kommuneplankartet uten rettsvirkning for disse feltene, som er markert hvitt på kartet.

Gyldighet

Med kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel er denne straks bindende for arealbruk, med unntak av de feltene det er fremmet innsigelse til jf. plan- og bygningslovens § 11-16.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtaket kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Grimstad kommune etter reglene i plan- og bygningslovens § 15-1.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018 og lå ute til offentlig ettersyn våren 2019. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 21.10.2019.
Les aktuelle dokumenter knyttet til behandlingen, innsigelser og merknader

Hva er en kommuneplan og hvor ofte revideres den?

Du finner informasjon om dette på siden som heter Kommunal planstrategi.