Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Grimstad kommunestyre har i møtet 27.10.20, sak 20/166 i medhold av plan- og bygningsloven §11-17 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2019-2031.

Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning.

Gyldighet

Med kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel er denne straks bindende for arealbruk. Kommunal og moderniseringsdepartementets avgjørelser angående innsigelser er endelige og kan ikke påklages.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018, og lå ute til offentlig ettersyn våren 2019. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt med innsigelser 21. oktober 2019.

Innsigelsene ble endelig avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. september 2020.

Endelig avgjørelse av innsigelser:

  • Felt B44 Hesneslandet – innsigelsen opprettholdes og tas ikke inn i kommuneplan
  • Felt N05 Flade rivingen – innsigelsen frafaller og området tas inn i kommuneplan

I etterkant av vedtaket ble det gjennomført en endring av forenklet prosess med hensikt om å rette opp i inkurier i plankart, samt presisering av en bestemmelse. Endringen ble vedtatt 27. oktober 2020.
Les aktuelle dokumenter knyttet til behandlingen, innsigelser og merknader

Hva er en kommuneplan og hvor ofte revideres den?

Du finner informasjon om dette på siden som heter Kommunal planstrategi.