Avkjøringstillatelse - privat avkjørsel fra offentlig vei

Når må jeg søke om avkjøringstillatelse?

Dersom du skal lage ny, eller flytte, en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må være del av en byggesøknad.

Du må sende søknad for:

  • etablering av ny avkjørsel
  • flytting av avkjørsel
  • endret bruk av avkjørsel (flere boenheter)

Søknad om avkjørsel fra privat vei må godkjennes av veiens styre i samråd med veiens grunneier. (I tillegg må det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra offentlig vei.)

Avkjørsel fra fylkes- og riksvei

For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sendes søknad til Statens vegvesen.
 

Hva regnes som avkjørsel?

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må følge bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Hvis området ikke er regulert eller planen og bestemmelsene ikke omhandler avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Kommunen samarbeider med Statens vegvesen.

Hvordan søker jeg om avkjørsel?

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området eller veien er regulert eller ikke. Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreadkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Flere eiendommer kan vurdere å ha felles avkjørsel der dette er mulig. Det er et mål for kommunen å redusere antall avkjørsler på offentlig vei på grunn av trafikksikkerheten.

Du finner informasjon om søknadsskjema, situasjonskart og annen informasjon på byggesakssiden Slik søker du.

Vedlegg til søknaden

Situasjonsplan der avkjørselen er inntegnet etter mal fra vegnormalen til kommunen.

Veinormal

Veinormal for Grimstad kommune (PDF, 853 kB). Veinormalen gjelder for alle veianlegg som kommunen skal vedlikeholde.

Saksbehandling

Når avkjørsel inngår i en dele- eller byggesøknad, vil avkjøringstillatelse bli gitt samtidig med tillatelse til tiltak med de frister som gjelder i plan- og bygningsloven. Kommunen skal så snart som mulig behandle saken. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter gjøres det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse i vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage til fylkesmannen. Klagen sendes til den instansen som gjorde vedtaket.

Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.