Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel skal revideres.

Som en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel utarbeides det, før oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel, arealstrategi. Forslag til arealstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Ved oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel skal det utarbeides et planprogram. Forventet oppstart er januar 2024.

Planprogram - offentlig ettersyn og høring

Ved oppstart av arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides en plan for hvordan prosessen skal utføres. Dette gjøres gjennom et planprogram.

Planprogrammet skal blant annet ta for seg formålet med planarbeidet, utredningsbehov og hvordan medvirkning skal ivaretas.

Aktuelle dokumenter:

Har du innspill?

Vi ønsker dine innspill om gjennomføringen av prosessen. Dette vil eksempelvis være hvilke utredningstemaer som er viktig, medvirkningsprosesser og opplegg for medvirkning.

Konkrete innspill om endring av arealformål sendes inn i sammenheng med oppstart av planarbeid. Dette vil skje i januar 2024.

Innspill kan sendes til kommunen på e-post eller i brev og merkes med planprogram:

Frist for innspill er 9. september 2023.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke svarer på innspill, men innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet. Varsel om oppstart av planarbeid blir annonsert når planprogrammet er vedtatt.

Arealstrategi - høring og offentlig ettersyn

Arealstrategi utarbeides som en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel og har som oppgave å oversette eller videreføre satsingsområdene til arealpolitikk.

Arealstrategien er langsiktig styringsverktøy som sier hva vi skal fokusere på og hvilke hovedgrep vi skal gjøre for å nå de målsetninger som er satt i samfunnsdelen.

Aktuelle dokumenter:

Har du innspill?

Vi ønsker dine innspill på overordnede mål og strategier. Innspill kan sendes til kommunen på e-post eller i brev og merkes med arealstrategi:

Frist for innspill er 9. september 2023.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke svarer på innspill, men innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan sendes til Maria Lauvdal

Epost: maria.lauvdal@grimstad.kommune.no