Kommunal planstrategi

Formål

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Grunnet forankring av nytt plansystem, vurderes ikke kommunens planbehov i planstrategien. Nytt plansystem ble vedtatt i kommunal planstrategi 2021-2023, og skal implementeres etter at samfunnsdelen er vurdert videreført eller helt eller delvis revidert av det nye kommunestyret. 

Målet med plansystemet er å rydde opp i kommunens planer, og forenkle og redusere kommunale planer og strategiplaner til et nødvendig omfang. Plansystemet skal ivareta kommunelovens krav om styrket sammenheng mellom kommuneplanen og budsjett- og økonomiplan.

Planstrategien skal istedenfor å vurdere nytt planbehov, kun ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill i saken?

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post.
•    Pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
•    Pr.  E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Innspill merkes Kommunal planstrategi

Høringsfrist: 

Frist for å sende innspill er 11. desember 2023.