Kunngjøringer og høringer
Publisert 08.04.2020

Områderegulering vedtatt med innsigelse. Frist for klage/merknader er 30.04.20

Publisert 02.04.2020

Avtalen er mellom Aas Eiendomsutvikling AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging for del av boligområde Morholtlien boligområde B1.
(Reg. plan ID 283, sak 18/91 siste rev.09.05.2018. Utbyggingsavtale sak 19/11177)

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 20.03.2020

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 11.04.20

Publisert 20.03.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 20.04.20

Publisert 18.03.2020
Publisert 12.03.2020

Forslag til utbyggingsavtale for del av utbyggingen Holvigen boligområde - gnr79/bnr 9 og gnr80/bnr59 - legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 29.02.2020

Skattelister for eiendomsskatt i Grimstad for 2020 og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn. Listene vil ligge til ettersyn i 4 uker fra den 29. februar 2020. 

Publisert 19.02.2020

Det er et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal gjøre vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte.  Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.
Formålet med konsekvensutredningen og den etterfølgende høringen er derfor å belyse konsekvensene av å nedlegge Fjære ungdomsskole.

Publisert 19.02.2020

Det er et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal gjøre vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte.  Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.
Formålet med konsekvensutredningen og den etterfølgende høringen er derfor å belyse konsekvensene av å nedlegge Tønnevoldskogen barnehage.