Dampskipsbrygga

Tidslinje

Konsept for nytt servicebygg

Informasjon kommer

Ferdig restaurert brygge

Informasjon kommer

November 2023 – Oppstart gjenoppbygging av bryggedekke

September 2023 – Ferdigstilling rivearbeid og restaurering av peler

Kommunestyret har vedtatt hvordan restaureringen av brygga skal gjennomføres og arbeidene starter umiddelbart.

Se sak til kommunestyret og vedtak på eInnsyn

Gjestehavna er stengt mens arbeidene pågår.

Les mer om gjestehavna på Grimstad kommunes nettsider. 

 

Juni 2023 – Ny utredning

Før restaureringen av Dampskipsbrygga blir gjenopptatt skal det gjennomføres en grundig utredning av alternativ 1 og 4. Det settes ny fremdriftsplan når valg av løsning er vedtatt.

I mellomtiden er gjestehavna gjenåpnet for publikum med begrensede fasiliteter.

Les mer om gjestehavna

April 2023 – Stopp i arbeidet

Høy usikkerhet rundt peler, konstruksjon og grunnforhold gjør det vanskelig for konsulent å være ansvarlig prosjekterende. Det oppstår også usikkerhet rundt bryggas levetid, da det tidligere ble benyttet stoffer som i dag er forbudt.

Utfordringene og mulige løsninger er presentert i sak til kommunestyret 3. mai 2023.
Se sak til kommunestyret og vedtak

Det er presentert 4 alternative løsninger:

Alternativ 1: Konstruere en ny «skjult» brygge under Dampskipsbrygga.

Alternativ 2: Ny konsulent

Alternativ 3: Kommunen selv er ansvarlig for prosjekteringen.

Alternativ 4: Be entreprenør eller underentreprenør være ansvarlig prosjekterende for pelingen.

For alternativ 1 vil det lages ny sak hvor kostnader og fremdriftsplan blir lagt fram.

For alternativ 2-4 økes budsjettrammen med 2,7 millioner kroner inkludert mva. som finansieres over investeringsbudsjettet via låneopptak. Kommunedirektøren anbefaler alternativ 4.

Kommunestyret vedtok at saken sendes i retur til kommunedirektøren for å få en oversikt over hva de ulike alternativer inkluderer, samt kostnadsoversikt både for brygge og fundamentering for servicebygg, og en fremdriftsplan for få brygga klar slik at den kan fungere som gjestehavn.

Februar 2023 – Oppstart restaureringsarbeid

Bryggedekket rives og pelene som er skadet kappes og skjøtes under vann.

Juni 2022 – Oppstart forprosjekt

Dampskipsbrygga benyttes som gjestehavn av kommunen. Etter visuell inspeksjon, gjennomført av Rambøll, vurderes brygga til å være i så dårlig forfatning at det er behov for renovering av både bryggas dekke og pelene. Bygningen på toppen av dampskipsbrygga anbefales revet. Det er gjort et vedtak i kommunestyret om å restaurere Dampskipsbrygga slik at den blir så autentisk som mulig.

Her kan du lese mer om saken og se tilstandsrapport: Budsjett for restaurering av dampskipsbrygga