Ny Holviga barneskole

Tidslinje

August 2026 – Åpning av nytt skolebygg

Høsten 2024 – Kontrakt med totalentreprenør for ny Holviga skole

Våren 2024 – Rivearbeid

Demontering av bygningsdeler som skal brukes om igjen, og riving av resterende bygningsmasse.

Våren 2024 – Utlysning av ny Holviga barneskole

November 2023 – Utlysning riveentreprise

Høsten 2023 – Brukerprosess

Brukerprosess med skole, lag, foreninger og innbyggere

August 2023 – Beslutning av entrepriseform

Holviga skole skal gjennomføres som totalentreprise med løsningsforslag

Invitasjon til lag, foreninger og innbyggere om innspill til bruk av ny skole

Grimstad kommune skal bygge ny skole på Holviga.

Bygget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget kunne brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette er et bygg som mange vil få et forhold til. Anlegget blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner og kulturell eller fysisk aktivitet.

Prosjektet har en visjon om at den nye skolen skal være et levende samlingssted der man kan dras inn i organiserte og uorganiserte fellesskap. Bygget vil legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt elev kan få oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Uteområdet rundt bygget skal by på frisk luft, opplevelser, lekemuligheter, fysisk trening og bevegelse, rom for avslapping og samtaler, og sosiale møteplasser. Uteområdet skal gi utfordringer og tilhørighet for alle elevene i skoletiden. Målet er at uteområdet også skal brukes av nærmiljøet på ettermiddager, kvelder og i helgene. Bygget og uteområdet skal ses i sammenheng med eksisterende nærområde.

Høsten 2023 vil Grimstad kommune gjennomføre brukerprosess.

Brukerprosessen skal avdekke behov og funksjoner den nye skolen skal ha.

Vi ønsker kontakt med lag, foreninger og innbyggere som kan være interessert i bruk av skolens lokaler etter ferdigstillelse, som kan gi innspill og medvirkning i brukerprosess.

Ved interesse, ta kontakt med prosjektleder Silje Møller innen 31. august 2023.

E-post: silje.moller@grimstad.kommune.no
Telefon 90 19 56 14

Høst 2022 - Barneskolen flytter inn i midlertidig skolemodul

Våren 2022 - Sak om skolestruktur

Det skal legges frem en sak til kommunestyret våren 2022 som skal være en utredelse for skolegrenser i Grimstad kommune. Hvordan man deler opp skolegrensene vil ha innvirkning på elevtallet man må ta høyde for på den nye Holviga barneskole.

Desember 2021

I desember 2021 ble det lagt frem en sak til kommunestyret som omhandlet fremskyving av å etablere fullskala modulskole på Holviga skole. Skolen har ikke kapasitet og det er flere eksempler på at både barn og ansatte får helseplager av å oppholde seg i byggene på skolen. Det er sjekket ut noen alternativer med å flytte deler av elevene til andre lokasjoner, men det er ikke en god løsning.  Link til saksdokumenter og vedtak

Sak om oppdaterte kalkyler – I desember 2021 ble det laget oppdaterte kalkyler på 3 alternativer. Dagens tekniske standard, passivhus og massivtrekonstruksjon. Dimensjonerende elevgrunnlag er 600 elever. Link til saksdokumenter

Vedtak:

 1. Total prosjektkostnad for Holviga skole justeres til 409 mill. kroner, hvorav 393,9 mill. kroner over investeringsbudsjettet og 15,1 mill. kroner over driftsbudsjettet.
 2. Skolen skal bygges med passivhusstandard. Bruk av tre vurderes videre i forprosjektet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren innhente alternative kalkyler for bygging i massivtre og foreta en vurdering av reduksjon i av CO2-utslipp. I kalkylen tas det også hensyn til byggetid for om mulig å redusere leietiden for modulskole.

Sak som svarer på vedtak legges frem for kommunestyret før august 2022

Aktuelle dokumenter

Oppdaterte kalkyler for Holviga barneskole

Vedtak og saksdokumenter på midlertidig skolemodul

 

Mai 2021 - Reguleringsarbeid igangsettes

Fremdriftsplan reguleringsarbeid:

 • Juni 2021
  Utarbeidelse av planinitiativ og oppstartsvarsel, oversendelse av dette til kommunen i forkant av kunngjøring om oppstart av planarbeid.
 • Juli – August 2021
  Høring av oppstartsvarsel. Det er krav til 4 ukers frist for uttale, men på grunn av sommerferie, vil det være nødvendig med lengre frist. Denne avklares med planavdelingen i kommunen.
 • September 2021 – Mars 2022
  Produksjonsfase og prosjektmøter, medvirkning. Andre relevante fag hentes inn i prosjektet.
 • April - Mai 2022
  Innsendelse til 1. gangs behandling. Etter innsendelse til 1. gangs behandling, overtar kommunen og planavdelingen planforslaget. Det er nå vanlig med et samarbeid mellom forslagsstiller/plankonsulent og administrasjonen for å fullføre planforslaget, samt å hensynta innkomne merknader etter offentlig ettersyn.
 • September 2022
  Vårt mål er å ha endelig vedtatt detaljreguleringsplan i løpet av september 2022.

April 2021 – Vedtak på at moduler som inneholder to klasserom skal fremskyndes til 2021

Mars 2021 – Vedtak at ny skole ikke skal gjennomføres som en OPS

Desember 2020 – Vedtak om at Fjære skal bygges før Holviga

Vedtak på at det skal etableres moduler for å forbedre plassutfordring på skolen. Det skal vurderes bruk av OPS som gjennomføringsmodell.

Vedlegg: Handlingsprogram 2021-2024

2020 - Brukerprosess

Første del av brukerprosess gjennomføres sammen med lærere og ansatte på Holviga skole. I brukerprosessen går vi gjennom alle rom og funksjoner som vi ønsker at det nye skolebygget skal ha. Her er det viktig at man ser på hva som fungerer bra i et skolebygg og hva som ikke fungerer. Erfaringer fra andre bygg blir delt og diskutert. 

2019 – Mulighetsstudie – Volumer Holviga oppvekstssenter

I 2019 ble det gjennomført en mulighetsstudie hvor man så på evt bruk av eksisterende bygningsmasse eller nytt bygg. Holviga barneskole består av flere bygg fra ulike tidsepoker. Å koble byggene sammen ser lite hensiktsmessig ut når man ønsker en effektiv bygningsmasse.

I mulighetsstudien tok man også med seg vurdering av å ha skolen som et oppvekstsenter med barnehage til 100 barn. Dette har ikke vært en bestilling videre og tas derfor ikke med i videre planlegging.

Mulighetsstudie volumer Holviga oppvekstsenter_lowres (PDF, 11 MB)