Oppholdstyper på institusjon

Søke om helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenster

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til flere uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, habilitering, utredning m.m.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Langtidsopphold 

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Langtidsopphold kan gis der det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. (hol. § 3-2a).

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Avlastningsopphold er gratis.
Se oversikt over priser og beregningsgrunnlag

Retningslinjer og klagemulighet