Velkommen til praksis!

Velkommen til oss i helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune.
Vi håper at din praksisperiode skal bli lærerik og spennende.

Som student og elev er det mye du skal forholde deg til, og det kan være utfordringer på ulike plan.
For at vi skal kunne gi deg en god praksis er vi avhengig av tilbakemeldinger fra deg.
Benytt eventuelt evalueringsskjemaet for en dialog med praksisplassen din.

Du vil ha en veileder som følger deg gjennom praksisperioden. Ikke vær redd for å stille spørsmål til veilederen din eller annet helsepersonell du møter på praksisstedet!

Presentasjon av helse- og omsorgssektoren

Presentasjon av helse- og omsorgssektoren på Karrieredagen 2021 på Universitetet i Agder.

Før du begynner i praksis 

Før du begynner i praksis må du ha lest og fylt ut egenerklæringene under.
Skjemaene må leveres til lærer i god tid før praksisen starter.
Dersom du svarer ja på noen av spørsmålene, ber vi deg ta kontakt med praksisstedet og avtale senere oppstart.

Vi ønsker deg en god praksisperiode i kommunen vår.
Lykke til!

Praksis i Grimstad kommune

Alle enheter innenfor helse mottar elever og studenter i praksis.

Kommunen vil, så sant det er mulig, gi deg arbeidsplanen (turnusen) til din praksisveileder. For at du skal få mest mulig utbytte av praksisperioden, oppfordres du til å følge denne planen i størst mulig grad.

Under vil du finne korte beskrivelser og kontaktinformasjon om praksisstedene i kommunen.
Du er velkommen til å ta kontakt med ditt aktuelle praksissted på forhånd. Ved praksisstart vil du få mer detaljert informasjon.

Digital opplæringspakke for elever og studenter

Under finner du en Powerpoint som inneholder ulike filmer, fagstoff og e-læringskurs som gir faglig påfyll når du er i praksis.

Enheter i helse- og omsorgssektoren

Dette forventer vi av deg

Forventninger til studenter og elever i praksis i Grimstad kommune:

 • Du overholder taushetsplikten
 • Du følger gjeldende hygieniske prinsipper og overholder aktuelle smittevernregler
 • Du møter til avtalt tid
 • Du gir beskjed ved fravær
 • Du handler innenfor ditt kompetanseområde
 • Du gir tilbakemeldinger på både gode og dårlige opplevelser
 • Du oppsøker hjelp dersom du lurer på noe
 • Du møter pasienter og kolleger med respekt og høflighet
 • Du følger plan for praksis og målsettinger fra skole/NAV (gjennomfører studieoppgaver, lager læringsmål, ukeplaner og framdriftsplaner)

Dette kan du forvente av oss

 • Du vil få veiledning og oppfølging under praksisperioden.
 • Du blir møtt med respekt og høflighet fra kolleger
 • Du deltar i aktuell intern undervisning
 • Du blir inkludert i det daglige arbeidet og får innsikt i organiseringen av enheten
 • I samarbeid med deg og din skole/rådgiver vil praksisplassen tilrettelegge for mulighet til jevnlig evaluering og planlegging av praksisperioden
 • I samarbeid med deg og din skole/rådgiver vil praksisplassen tilrettelegge veiledningen slik at mål for praksisperioden nås

Etiske retningslinjer for Grimtad kommune

Noen av dere har erfaring fra helsevesenet fra før, mens for andre er dette en helt ny opplevelse. Uansett dreier praksisen om å forstå hva yrket er, tilegne seg ferdigheter og om å finne din identitet/rolle som helsepersonell.

Et av de viktigste hjelpemidlene i dette arbeidet, er å reflektere over det du opplever, enten alene eller sammen med veileder, kolleger, medstudenter og lærer. Refleksjon gir deg mulighet til å bli bevisst på hvorfor en situasjon ble som den ble, og til å lære hva som fungerer og ikke fungerer.

Grimstad kommune skal drive sin virksomhet med integritet, med respekt for lover og enkeltpersoners verdighet og rettigheter. De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Kommunen forventer at du følger de etiske retningslinjene når du er i praksis.

Sjekkliste for studenter/elever

Punktene på sjekklisten er ment som et tillegg til målsettinger for aktuelle undervisningsplaner og fagplaner som du har fått på skolen. Sjekklisten skal hjelpe deg til å bli kjent på praksisstedet. Alle temaene i sjekklisten vil ikke være aktuelle for alle studenter/elever eller på alle praksisteder.

Informasjon

Gjør deg kjent med:

 • Bygget/lokalitetene
 • Branninstruksen
 • Avdelingens visjon, verdigrunnlag og målsetting
 • FOU-avdelingen  og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (funksjon, satsningsområder)
 • Avdelingens permer med diverse informasjon
 • VAR; kjennskap og bruk
 • Sykesignalanlegg
 • QM+ 

Organisering av helsetjenesten

 • Enhetsleder, fagleder, gruppeleder, fagkoordinator
 • Ansvarsvakt, evtentuelt bakvakt
 • Nattjenesten
 • Lege; fastlege, sykehjemslege, legevisitt, øyeblikkelig hjelp, innleggelse
 • Primærkontakter
 • Ressurspersoner, fagkontakter
 • Arbeidsfordeling, arbeidslister, dagsplan, ukeplan
 • Faste møter
 • Kurs, internundervisning
   

Aktuelle samarbeidspartnere

 • Pårørende, brukerråd
 • Lege
 • Fysio-/ergoterapitjenesten
 • Tannlege
 • Frisør/fotpleier
 • Dagsenter
 • Apotek
 • Prest
 • Sykehus
 • Responssenter
 • Tillitsvalgte/ verneombud

Dokumentasjon

 •  Gerica
 • Tiltaksplaner
 • Oppbevaring av brukerkort
 • Gode pasientforløp
 • Tiltakspakke demens
 • Aktuelle prosedyrer
 • Avvikshåndtering
 • Turnusplan/vaktplan

Hygiene

 • Håndvask
 • Ringer, smykker, hår
 • Arbeidstøy
 • Behandling av rent og skittent tøy
 • Skylleromsarbeid
 • Smittevernrutiner

Stell

 • Personløfter
 • Andre hjelpemidler
 • Trykkavlastning
 • Sårstell
 • Munnstell
 • Smittevernrutiner

Ernæring

 • Måltider; hjelp under måltidet
 • Ernæringskartlegging
 • Måle drikke og diurese
 • Vekt

Legemiddelhåndtering

 • Instruks for legemiddelhåndtering i Grimstad kommune
 • Medisinrom
 • Ukedosetter
 • Multidose
 • Medisindispenser (evondos, pilly)
 • Bestilling av legemidler
 • Kontroll av legemidler
 • Kassering av legemidler

Taushetsplikt

 • Signering av tashetsløfte

Annet

 • NEWS-bag med tilhørende utstyr
 • Laboratoriearbeid
 • Velferdsteknologiske hjelpemidler
 • Smittevernsrutiner