Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, kan søke om brukerstyrt personlig assistent. 

Med langvarig behov menes behov ut over to år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Når praktisk hjelp og opplæring organiseres som en BPA-ordning, er det brukeren selv, eventuelt med hjelp fra de nærmeste pårørende, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. 

BPA er en måte å organisere tjenester du har rett til etter loven. Det gjelder:

 • personlig assistanse
 • praktisk bistand og støttekontakt
 • avlastning for foreldre med hjemmeboende barn som er under 18 år og som har nedsatt funksjonsevne

Etter helse- og omsorgstjenesteloven er kommunen forpliktet til å tildele timer, og kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse– og omsorgstjenester.  Timetallet til BPA skal i utgangspunktet være det samme som om tjenesten ikke var organisert som BPA.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistent.
Lenke til kontaktinformasjon til tjenestekontoret

Søke om BPA 

Se kommunens veileder for brukerstyt personlig assistanse

Hva skjer videre?

Dersom kommunen beslutter å gi tjenester i form av BPA, vil det gjøres et vedtak som beskriver hjelpebehov, omfang og varighet av tjenesten. 

Bruker er arbeidsleder og påtar seg derfor et større ansvar for organisering og innhold. Kommunen er vanligvis arbeidsgiver for assistentene, men brukeren kan også være arbeidsgiver.

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret for assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt, dette omfatter følgende:
 • Utvelgelse/ansettelser
 • Administrasjon/rapportering
 • Oversikt over timeforbruk
 • Attestasjon av timelister
 • Medarbeidersamtaler
 • Turnus/arbeidstid
 • Ferie
 • Innleie av vikarer
Arbeidsleder får opplæring fra kommunen, har kontakt med arbeidsgiver (kommunen) og samarbeider med arbeidsgiver ved interne kontroller.
 

Hvem leverer tjenesten til meg?

Dersom du er blitt innvilget BPA, kan du velge om det er kommunen eller en privat leverandør som skal utføre tjenesten for deg.

Hvordan velger/bytter jeg leverandør?

Du får opprettet en kontaktperson for BPA i kommunen. Tjenestekontoret orienterer deg om hvem som er din kontaktperson.

Du må selv vurdere hvilken leverandør som er aktuell for deg, og ta direkte kontakt med dem. I oversikten nedenfor ser du hvilke private leverandører du kan velge mellom.

Oversikt over private leverandører 

Hva koster det?

Det må betales egenandel for hjemmehjelp som rengjøring/husarbeid. 

Egenandelen er den samme, enten du velger kommunal hjelp eller et privat firma. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hjemmehjelp - priser 2022
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/eldreomsorg/oppholdstyper-pa-sykehjem/opphold-i-institusjon-priser.25430.aspx
Nettoinntekt > 2 G. 212.798 215, pr. mnd. /
fast fra staten
2 G - 2,33 G 212.799-247.909 351 pr. time/
max 1078,- pr. mnd
2,33 G - 2, 66 G 247.910-283.021 351 pr. time/
max 1242,- pr. mnd
2,66 G - 3 G 283.022-319.197 351 pr. time/
max 1409,- pr. mnd
3 G - 3.33 G 319.198-354.308 351 pr. time/
max 1707,- pr. mnd
3,33 G - 3,66 G 354.309-389.420 351 pr. time/
max 2022,- pr. mnd
3,66 G - 4 G 389.421-425.596 351 pr. time/
max 2215,- pr. mnd
4 G - 4,33 G 425.597-460.707 351 pr. time/
max 2593,- pr. mnd
4,33 G - 4,66 G 60.708-495.819 351 pr. time/
max 3085- pr. mnd
4,66 G < 495.820 351 pr. time/
max 3725,- pr. mnd
Vaskeriutgifter - Berge går senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter 108,- per måned
Priser fra 1/1-2022

Serviceerklæring og klagemulighet

Aktuelle lover 

Kontaktinfo