Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, kan søke om brukerstyrt personlig assistent. 

Med langvarig behov menes behov ut over to år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Når praktisk hjelp og opplæring organiseres som en BPA-ordning, er det brukeren selv, eventuelt med hjelp fra de nærmeste pårørende, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. 

BPA er en måte å organisere tjenester du har rett til etter loven. Det gjelder:

 • personlig assistanse
 • praktisk bistand og støttekontakt
 • avlastning for foreldre med hjemmeboende barn som er under 18 år og som har nedsatt funksjonsevne

Etter helse- og omsorgstjenesteloven er kommunen forpliktet til å tildele timer, og kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse– og omsorgstjenester.  Timetallet til BPA skal i utgangspunktet være det samme som om tjenesten ikke var organisert som BPA.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistent.
Lenke til kontaktinformasjon til tjenestekontoret

Søke om BPA 

Se kommunens veileder for brukerstyt personlig assistanse

Hva skjer videre?

Dersom kommunen beslutter å gi tjenester i form av BPA, vil det gjøres et vedtak som beskriver hjelpebehov, omfang og varighet av tjenesten. 

Bruker er arbeidsleder og påtar seg derfor et større ansvar for organisering og innhold. Kommunen er vanligvis arbeidsgiver for assistentene, men brukeren kan også være arbeidsgiver.

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret for assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt, dette omfatter følgende:

 • Utvelgelse/ansettelser
 • Administrasjon/rapportering
 • Oversikt over timeforbruk
 • Attestasjon av timelister
 • Medarbeidersamtaler
 • Turnus/arbeidstid
 • Ferie
 • Innleie av vikarer

Arbeidsleder får opplæring fra kommunen, har kontakt med arbeidsgiver (kommunen) og samarbeider med arbeidsgiver ved interne kontroller.

Hvem leverer tjenesten til meg?

Dersom du er blitt innvilget BPA, kan du velge om det er kommunen eller en privat leverandør som skal utføre tjenesten for deg.

Hvordan velger/bytter jeg leverandør?

Du får opprettet en kontaktperson for BPA i kommunen. Tjenestekontoret orienterer deg om hvem som er din kontaktperson.

Du må selv vurdere hvilken leverandør som er aktuell for deg, og ta direkte kontakt med dem. I oversikten nedenfor ser du hvilke private leverandører du kan velge mellom.

Oversikt over private leverandører 

Hva koster det?

Det må betales egenandel for hjemmehjelp som rengjøring/husarbeid. 

Egenandelen er den samme, enten du velger kommunal hjelp eller et privat firma. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hjemmehjelp - priser 2024
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
Nettoinntekt < 2 G 237 241 230, pr. mnd. /
fast fra staten
2 G - 2,33 G 237 242 - 276 384 384 pr. time/
max 1 181,- pr. mnd
2,33 G - 2, 66 G 276 385 - 315 592 384 pr. time/
max 1 360,- pr. mnd
2,66 G - 3 G 315 593 - 355 860 384 pr. time/
max 1 543,- pr. mnd
3 G - 3.33 G 355 861 - 395 004 384 pr. time/
max 1 869,- pr. mnd
3,33 G - 3,66 G 395 005 - 434 149 384 pr. time/
max 2 214- pr. mnd
3,66 G - 4 G 434 150 - 474 480 384 pr. time/
max 2 426- pr. mnd
4 G - 4,33 G 474 481 - 513 624 384 pr. time/
max 2 840- pr. mnd
4,33 G - 4,66 G 513 625 - 552 769 384 pr. time/
max 3 378- pr. mnd
4,66 G < mer enn 552 703 384 pr. time/
max 4 079 ,- pr. mnd
Vaskeriutgifter - Berge gård senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter 113,- per måned
Priser fra 1/1-2024

Hjemmehjelp - priser 

Hjemmehjelp - priser 2024
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
Nettoinntekt < 2 G 237 241 230, pr. mnd. /
fast fra staten
2 G - 2,33 G 237 242 - 276 384 384 pr. time/
max 1 181,- pr. mnd
2,33 G - 2, 66 G 276 385 - 315 592 384 pr. time/
max 1 360,- pr. mnd
2,66 G - 3 G 315 593 - 355 860 384 pr. time/
max 1 543,- pr. mnd
3 G - 3.33 G 355 861 - 395 004 384 pr. time/
max 1 869,- pr. mnd
3,33 G - 3,66 G 395 005 - 434 149 384 pr. time/
max 2 214- pr. mnd
3,66 G - 4 G 434 150 - 474 480 384 pr. time/
max 2 426- pr. mnd
4 G - 4,33 G 474 481 - 513 624 384 pr. time/
max 2 840- pr. mnd
4,33 G - 4,66 G 513 625 - 552 769 384 pr. time/
max 3 378- pr. mnd
4,66 G < mer enn 552 703 384 pr. time/
max 4 079 ,- pr. mnd
Vaskeriutgifter - Berge gård senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter 113,- per måned
Priser fra 1/1-2024

Klagemulighet

Aktuelle lover 

Har du spørsmål?