Forbedringsarbeid innen helse

På denne siden vil du finne informasjon om forbedringsagentutdanningen og forbedringsmetodikk generelt. 

Det overordnede oppdraget for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

For å bistå kommunene med å ta inn ny kunnskap, innføre nye løsninger og nasjonale føringer tilbyr USHT Agder øst og vest i samarbeid i SSHF regional forbedringsagentutdanning.

Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.

Kvalitetsforbedring i helsevesenet

Her er en film som beskriver hva det vil si å jobbe med kvalitetsforbedring i helsevesenet.
Film fra Pasientsikkerhetsprogrammet:

Forbedringsspillet

Forbedringspillet er en alternativ måte å bli kjent med noe av teorien rundt forbedringsarbeid. Du kan spille det på pc eller laste ned appen Attensi skills på mobil / iPad. Ved pålogging oppgi bedriftsnavn eller kode: forbedringsspillet.

Ta deg tid til å registrere hvor du jobber slik at du blir med på ledertavlen under min avdeling.

Klikk på bildet for å spille Forbedringsspillet.

 

Forbedringsspillet et spill der du får trening i praktisk forbedringsarbeid - Klikk for stort bilde

Søknad om deltakelse til regional forbedringsagentutdanning

Har du en forbedringsidé og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Nå kan du søke plass på neste kull i regional forbedringsopplæring på Agder.

Bli en forbedringsagent!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder) og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsagentutdanning for ansatte innen helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte. Deltakerne vil få dybde kunnskap i forbedringsmetodikk, praktisk erfaring med forbedringsarbeid, veiledning og mulighet til å bli med i nettverk. 

Innhold
Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Samtidig som du lærer forbedringsmetodikk vil du få veiledning underveis. Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut verktøy du har lært, for å forsøke å oppnå forbedringer. Det valgte forbedringsarbeidet må derfor være egnet for denne type metodikk, og du må få tid til å teste ut og gjennomføre forbedringsideer i samarbeid med andre i enheten.

Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Selve utdanningen går over ni måneder, oppstart i sensommer/høst og frem til sommeren.

Utdanningen består av

 • Fire fysiske heldagssamlinger
 • To digitale halvdagssamlinger
 • Fire korte, digitale verktøysamlinger
 • Praktisk forbedringsarbeid i egen organisasjon
 • Individuell veiledning for det konkrete forbedringsarbeidet

Datoer tildeles når du er påmeldt.

Nettverk tilbys for forbedringsagenter etter opplæringsperioden. Du kan etter forbedringsagentutdanningen søke om opptak til forbedringsveilederopplæringen.

Målgruppe
Deltakeren kan være helsepersonell, gruppeleder/ansvarlig, fagutvikler/koordinator, avdelingsledere som er tett på klinikken.

Praktisk
Forbedringsagentutdanningen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader.

Krav
Det forventes deltakelse på alle samlinger, og betydelig innsats i forbedringsarbeidet og forberedelser til samlinger. Deltaker og nærmeste leder må forplikte seg til at deltakeren og forbedringsteamet skal få avsatt tid til å arbeide med forbedringsarbeidet. Deltakere må være motivert for forbedringsarbeid. 
Det forventes også at deltaker jobber med nye forbedringsarbeider etter endt utdanning.

Lederforankring
Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. Det er en forutsetning at nærmeste leder legger til rette for at deltakeren kan være med på samlinger, gjøre forberedelser og ha tid til å lede et forbedringsarbeid. Samt at deltakere i forbedringsteamet har avsatt tid til deltakelse i møter i forbedringsarbeidet.

Det er totalt 36 plasser, fordelt mellom SSHF og kommunene. USHT vil prioritere hvilke kandidater som får plass. Alle søkere vil få svar innen 1. juli.

Søknadsfrist for 2024–2025: 
Foreløpig uavklart, muligens våren 2024. Vennligst ta kontakt ved interesse. 

Hvordan søke?
Dokumentet Utdypende søknad til forbedringsagentutdanning har de samme spørsmålene som søknaden om forbedringsagentutdanning. Vi anbefaler at du først fyller ut den utdypende søknaden og fyller ut selve søknaden etterpå. Utdypende søknad til forbedringsagentutdanning er fin som utgangspunkt for din første veiledning. 

Håndbok forbedringsagent 2023-2024 (PDF, 2 MB)

Valg av forbedringsarbeid

Deltakerens valg av forbedringsarbeid er viktig for best mulig læring gjennom utdanningen. Søkeren må ha en idé til hvilken utfordring som skal løses og hvilken effekt man ønsker å oppnå.

Forbedringsarbeid som er velegnet i utdanningen kan være å jobbe med problemer eller eksisterende prosesser som ikke fungerer optimalt, der det er motivasjon for å gjøre endringer.

Et velegnet forbedringsarbeid for deltakelse i utdanningen oppfyller følgende kriterier:

 • Har som mål å bidra til forbedring i egen virksomhet, ved å ta tak i problemer som påvirker pasienter/pårørende og ansatte. Eksempler på problemstillinger andre har jobbet med:
  • Høy forekomst av trykksår
  • Gjentakende legemiddelfeil
  • Fall oppfølging av risikopasienter
  • Ernæring dokumentasjon og tiltak
  • Brukermedvirkning
  • Sikre kompetanse og ansvarliggjøring
 • Er i tråd med virksomhetens strategi og kvalitetsmål
 • Kan jobbes med i et tverrfaglig team, som får mulighet for å teste ut ideer til forbedring i egen enhet
 • Er avgrenset nok til å kunne gjennomføres innenfor utdanningens tidsramme på åtte måneder. Et lite forbedringsarbeid
 • Er støttet og ønsket av ledelsen. Dette innebærer at:
  • Det er satt av tid til å delta på samlinger
  • Det frigis tid til konkret forbedringsarbeid mellom samlingene, inkludert tid for tverrfaglig team
  • Leder etterspør jevnlig status i forbedringsarbeidet og bidrar til å synliggjøre at det er viktig
  • Deltaker får hjelp til å fjerne barrierer for forbedringer

Problemstillinger med følgende kjennetegn er ikke er egnet:

 • Avdeling/enhet eier ikke selv problemet og har begrenset mulighet til å gjøre endringer
 • Kvalitetsarbeid på systemnivå (utvikle målesystemer, kvalitets-/kompetanseprogram)
 • Store, komplekse problemstillinger som ikke kan forbedres innen utdanningens tidsramme på åtte måneder
 • Mangler etterspørsel og støtte fra ledelsen

Kontakt oss for en prat om forbedringsarbeid
Navn på kontaktpersoner finner du øverst på denne nettsiden, hvis du kommer inn via PC/nettbrett. Buker du mobil, ligger kontaktinformasjon nederst på siden.

Søknad om deltakelse for forbedringsveilederopplæring

Har du kunnskap innen kontinuerlig forbedring, og lyst til å støtte andre som skal i gang med forbedringsarbeid? 

Bli en forbedringsveileder!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder) og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap, og lære om grunnleggende metoder innen veiledning.

Innhold
Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til den regionale forbedringsagentutdanning Agder som avvikles parallelt.

Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Det blir stort fokus på din rolle og funksjon som veileder, og dypdykk i forbedringsmetodikk og verktøy. Selve opplæringen går over fem måneder og videreføres med nettverkssamlinger og veiledning av forbedringsagent frem til sommeren.

Utdanningen består av:

 • Fire fysiske heldagssamlinger
 • Fire korte, digitale nettverkssamlinger
 • To halvdagssamlinger sammen med forbedringsagentene
 • Veiledning av forbedringsagent/forbedringsteam cirka en gang i måneden.
 • Datoer vil deles når du er påmeldt.

Nettverk for forbedringsveiledere videreføres etter opplæringsperioden.

Målgruppe
Deltakere må ha kompetanse på systematisk forbedringsarbeid. Lang erfaring med systematisk forbedringsarbeid og/eller annen tilsvarende opplæring kan kompensere for dette.

Deltakerne bør ha erfaring med å lede et forbedringsarbeid med bruk av kunnskap og verktøy som inngår i forbedringsmodellen (jf. Forbedringsguiden, I trygge hender 24/7).

Praktisk
Forbedringsveilederopplæringen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader.

Krav
Det forventes deltakelse på alle samlinger, og betydelig innsats i forberedelser til samlinger og i veiledning av forbedringsagent. Deltaker og nærmeste leder må også forplikte seg til at deltakeren skal bidra med veiledning av flere forbedringsarbeid etter avsluttet utdanning.

Lederforankring
Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. Det er en forutsetning at nærmeste leder legger til rette for at deltakeren kan være med på samlinger, gjøre forberedelser og ha tid til veiledning av forbedringsarbeid (cirka en gang i måneden frem til mai). 
Det er totalt 20 plasser, fordelt mellom SSHF og kommunene. USHT prioritere hvilke kandidater som skal få plass. Alle søkere vil få svar innen 1. juli.

Søk ved å trykke på lenken:

Kontakt oss for en prat om forbedringsarbeid
Navn på kontaktpersoner finner du øverst til høyre på denne nettsiden, hvis du kommer inn via PC/nettbrett. Buker du mobil, ligger kontaktinformasjon nederst på siden.

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Merethe Andreassen Land
Mobil 98 65 28 55
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid

Sølvi J. Bryn
Mobil 91 72 39 97
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid