Sykkelbyen Grimstad

Forslag til sykkelturer

Sykling er for alle

Grimstad er et godt sted å være syklist. Både natur- og kulturlandskap, topografi og klima i Grimstad bidrar til det. Sykkel er et framkomstmiddel som passer for de fleste og Sykkelbyen Grimstad ønsker at flere skal bruke sykkel, både til jobb, skole og på fritiden. Rundt 6 % av alle daglige reiser i Grimstad tas i dag på sykkel. Vi ønsker at innbyggere i alle aldersgrupper skal sykle mer.

Sykkelbyen Grimstad

For å fremme bruk av sykkel i byer og tettsteder har Statens vegvesen valgt ut flere byer i hele landet for å satse på sykkel. Grimstad har vært sykkelby siden 2006. Det er i disse årene gjort mye for å legge til rette for sykkel i kommunen.

Grimstad kommune skrev i mai 2015 under på en trepartsavtale med Statens vegvesen og Aust Agder fylkeskommune om satsing på sykkelbyen Grimstad. Alle tre partene har forpliktet seg til å jobbe sammen for å utvikle sykkelbyen Grimstad i perioden 2015-2020. Arendal kommune har en tilsvarende avtale, og det er tett samarbeid mellom Grimstad og Arendal i dette arbeidet.

Selv om det har vært gjort mye for å utbedre forholdene for syklister i Grimstad, betyr ikke det at alle løsninger er optimale. Det gjenstår fortsatt mange veistrekninger som ikke er tilrettelagt, eller som ikke er godt nok tilrettelagt.
Statens vegvesen har laget et mulighetsstudie (PDF, 3 MB) for sykkel i Grimstad sentrum. Denne viser hvordan Grimstad sentrum og innfartsårene rundt, optimalt bør legges til rette for sykling både med tanke på veinett og muligheter for trygg sykkelparkering.

Arbeidet med Sykkelbyen Grimstad innebærer mer enn fysiske tiltak på veinettet. Holdningsskapende arbeid i form av kampanjer, aktivitetsdager og informasjonsarbeid er en like viktig del av satsingen. Sykle til jobben-aksjonen, Sykle til skolen-aksjonen, Beintøft, Europeisk mobilitetsuke, sykkelposter, sykkellys- og refleks-kampanjer er eksempler på denne type arbeid.

Mål for Sykkelbyen Grimstad

  • Sykkelandelen skal øke med 25 % innen 2020
  • Antall sykkelulykker skal ikke øke som følge av den økte sykkelbruken
  • Innbyggerne skal oppleve det attraktivt å sykle i Grimstad

Har du innspill til Sykkelbyen Grimstad?

Dersom du har innspill om konkrete strekninger som mangler tilrettelegging for sykkelbruk, om du ideer til aktiviteter som Sykkelbyen Grimstad kan delta i eller om du ting som ønsker det skal settes fokus på, ber vi deg kontakte oss.

Kontaktinfo

Christine Mikkelsen
Folkehelsekoordinator
Telefon: 37 25 04 70