Sykkelbyen Grimstad

Forslag til sykkelturer

Sykling er for alle

Grimstad er et godt sted å være syklist. Både natur- og kulturlandskap, topografi og klima i Grimstad bidrar til det. Sykkel er et framkomstmiddel som passer for de fleste og Sykkelbyen Grimstad ønsker at flere skal bruke sykkel, både til jobb, skole og på fritiden. Rundt 6 % av alle daglige reiser i Grimstad tas i dag på sykkel. Vi ønsker at innbyggere i alle aldersgrupper skal sykle mer.

Sykkelbyen Grimstad

Grimstad har vært sykkelby siden 2006. Det er i disse årene gjort mye for å legge til rette for sykkel i kommunen. Både store gang- og sykkelveiprosjekter og mindre tilretteleggingstiltak som sykkelparkering, merking og skilting, er gjennomført.

Grimstad kommune inngikk i 2021 en ny trepartsavtale med Statens vegvesen og Agder fylkeskommune om videre satsing på Sykkelbyen Grimstad. Alle tre partene har forpliktet seg til å jobbe sammen for å utvikle sykkelbyen Grimstad i perioden 2021-2024.

Selv om det har vært gjort mye for å utbedre forholdene for syklister i Grimstad, betyr ikke det at alle løsninger er optimale. Det gjenstår fortsatt mange veistrekninger som ikke er tilrettelagt, eller som ikke er godt nok tilrettelagt.
Statens vegvesen har laget et mulighetsstudie (PDF, 3 MB) for sykkel i Grimstad sentrum. Den viser hvordan Grimstad sentrum og innfartsårene rundt, optimalt bør legges til rette for sykling både med tanke på veinett og muligheter for trygg sykkelparkering. I avtaleperioden 21-24 skal det gjennomføres to store fysiske sykkelbyprosjekt, Storgata-Opplandsveien og Kryssen-Egra.

Arbeidet med Sykkelbyen Grimstad innebærer mer enn fysiske tiltak på veinettet. Holdningsskapende arbeid i form av kampanjer, aktivitetsdager og informasjonsarbeid er en like viktig del av satsingen. Sykle til jobben-aksjonen, Sykle til skolen-aksjonen, Beintøft, sykkelposter, sykkellys- og refleks-kampanjer er eksempler på denne type arbeid.

Mål for Sykkelbyen Grimstad

I perioden 2021-2024 har Sykkelbyen Grimstad følgende mål:
Andelen helsebringende transport, sykkel og gange, skal øke med 25% innen 2024

Målet skal nås gjennom følgende strategier:

  • Satse på sammenhengende sykkelveinett
  • Satse på drift og vedlikehold
  • Satse på skoler
  • Satse på opplevelser i nærområdet

Sykkelbyavtale mellom Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og Grimstad kommune (PDF, 766 kB)

Har du innspill til Sykkelbyen Grimstad?

Dersom du har innspill om konkrete strekninger som mangler tilrettelegging for sykkelbruk, om du ideer til aktiviteter som Sykkelbyen Grimstad kan delta i eller om du ting som ønsker det skal settes fokus på, ber vi deg kontakte oss.