Oppstart av planarbeid for kommunedelplan Fevik - Fevikplanen

Grimstad kommune varsler oppstart av planarbeid for Fevikplanen. Alle innbyggere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til planarbeidet. Frist for innspill er 20. april 2024.

I forbindelse med oppstart inviteres det til informasjonsmøte tirsdag 9. april klokken 18.00–19.30 på Fevik skole. Her vil det informeres om planarbeidet og prosessen, hva planen skal bidra med, hvilke innspill vi ønsker i oppstartsfasen og du vil få mulighet til å stille spørsmål til kommunen.

Fevikplanen er en kommunedelplan – med dette menes en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplaner kan gjelde for en geografisk del av kommunen eller et bestemt tema. I denne sammenheng gjelder det for et geografisk avgrenset området som er lokalsenteret Fevik.

Formålet med Fevikplanen er å kunne vurdere helhetlige løsninger for Fevik som et lokalsenter og hvordan man kan sikre en mer forutsigbar vekst samtidig som viktige kvaliteter ivaretas.

Aktuelle dokumenter

Alle dokumenter i saken finner du på kommunens nettside.

Har du innspill?

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post. 


Innspill merkes med: Fevikplanen

Høringsfrist

Frist for å sende inn innspill og merknader er 20. april 2024

Informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart inviterer Grimstad kommune til informasjonsmøte om planarbeidet på Fevik skole tirsdag 9. april 2024, i det store auditoriet, klokken 18.00–19.30. Her vil det informeres om planarbeidet og prosessen, hva planen skal bidra med, hvilke innspill vi ønsker i oppstartsfasen og du vil få mulighet til å stille spørsmål til kommunen.