Søke, endre eller si opp barnehageplass

Hvordan søker jeg barnehageplass?

I Barnehageportalen søker du elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Du kan søke inntil fem barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Svarfrist ligger i brevet du får tilsendt når barnet ditt har fått tildelt plass.

Oversikt over alle barnehagene i Grimstad.

Kommunen har felles, samordnet opptak for både kommunale og private barnehager.

Når må jeg søke om barnehageplass?

Søknadsfrist er 1. mars hvert år for hovedopptaket. Barnet begynner da i barnehagen i august.

Det er også mulig å søke barnehageplass gjennom hele året. Om du søker etter 1. mars vil du stå på venteliste for de barnehagene du har søkt. Du vil få tilbud om plass dersom det blir ledig plass. 

Lenke til elektronisk søknad i Foreldreportalen

Si opp eller endre plass

Du sier opp eller endrer barnehageplassen i foreldreportalen.

Hva koster en barnehageplass?

Priser fra 1/8-2024
Barnehageopphold 2024/2025
Dager per uke Pris Kostpenger *
5 dager (100%) 2000 320
4 dager (80%) 1600 256
3 dager (60%) 1200 192
* Kostpenger gjelder kun kommunale barnehager

Barnehageåret 2024/2025

Fra 1. august 2024 reduseres makspris for en barnehageplass til 2 000 kroner per måned. 

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere. Fra 1. august 2023 er det gratis for barn nummer 3.

Matpenger

For opplysninger om kostpenger i private barnehager, må du kontakte barnehagen din.

Kan jeg søke om plass hvis barnet ikke bor i Grimstad kommune?

Du kan søke om barnehageplass i Grimstad uten at barnet bor i kommunen, men i kommunale barnehager må barnet ha bostedsadresse i Grimstad ved oppstartsdato.

Opptak og frister

Hvem må søke om barnehageplass?

Du må søke om barnehageplass dersom du har:

  • barn som ikke har barnehageplass
  • barn som allerede har plass i barnehage, men ønsker overflytting til en annen barnehage

Hvem har lovfestet rett til plass? 

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Retten til barnehageplass gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

  • Barn uten barnehageplass født før 1. september 2022 har rett til barnehageplass fra august 2023.
  • Barn uten barnehageplass født i september, oktober og november 2022 har rett til barnehageplass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen, kan du gjøre dette på foreldreportalen

Søknader som kommer inn etter fristen 1. mars, blir ikke behandlet før etter at hovedopptaket er ferdig i siste halvdel av mars.

Har du ikke norsk personnummer?

Dersom du ikke har norsk personnummer, må kommunen registrere søknaden din. Send e-post til en av oss i stab oppvekst, slik at vi kan hjelpe deg.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13, er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Formannskapet er kommunens klageorgan. 

Ta gjerne kontakt med barnehagefaglig rådgiver hvis du har spørsmål.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også prioritet. Vedlegg sendes til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den de har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket, i løpet av mars. Det er 8 dagers svarfrist.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august. Vi anbefaler at søker legger til flere barnehager i søknaden.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledig etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Når får du svar i supplerende opptak?

Vi kan ikke si hvor lang tid det kan ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Personvern

Grimstad kommune har utarbeidet en personvernerklæring hvor du kan lese om hvordan kommunen behandler personopplysningene dine. Erklæringen gir deg også en oversikt over hvilke rettigheter du har.

Har du spørsmål?

Barnehagefaglig rådgiver
Hilde Storsæter
Telefon: 41 33 51 41

Skal du sende melding om noe sensitivt?
Send sikker digital post