Trinn 6 - Leve godt i eget hjem

Trinn 6 i innsatstrappen handler om pårørendestøtte, praktisk opplæring, habilitering og selvstendighet.

Innbyggere i Grimstad lever best i eget hjem. Mange vil i perioder av livet trenge praktisk støtte og veiledning hjemme for å kunne opprettholde gode hverdager. Det kan handle om å styrke og ivareta boevne, ta godt vare på dem man har omsorgsansvar for og ulike former for habilitering og rehabilitering med mere. 

Grimstad kommune fatter vedtak som:

 • sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • legger til rette for at barn med nedsatt funksjonsevne, bor hjemme sammen med familien så langt det er mulig. Kommunen og foresatte samarbeider om omsorgsansvaret.
 • muliggjør opplæring, rehabilitering, habilitering, praktisk bistand og støtte, med mål om å styrke den enkelte sin evne til å bo og leve et selvstendig liv i eget hjem
 • sikrer pårørendestøtte/ familiestøtte og praktisk bistand som
 • styrker omsorgspersoners evne til å stå i omfattende omsorgsoppgaver over tid

Pårørendestøtte

 • Omsorgsstønad
 • Avlastning (time- og døgnbasert avlastning i private hjem)

Opplæring og veiledning (habilitering og rehabilitering)

Praktisk bistand

Digitale og tekniske løsninger

 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi med vedtak
 • Digitalt tilsyn
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Lokaliseringsteknologi