Trinn 7 - Helsehjelp til hjemmeboende

Trinn 7 i innsatstrappen handler om målrettede og fleksible tiltak.

Innbyggere i Grimstad som har moderate eller forbigående helseutfordringer, oppnår raskere habilitering når den skjer hjemme og tilpasses hverdagen for den enkelte. Oppsøkende tjenester, som møter behovet for helsehjelp og oppfølging, gjør at helseutfordringene ikke er til hinder for å oppleve trygghet og gode hverdager i eget hjem.

Grimstad kommune fatter vedtak om tjenester som:

  • Ivaretar behov for rehabilitering/habilitering og som sikrer helhetlig, tverrfaglig oppfølging av innbyggere med komplekse og sammensatte behov
  • Er gode alternativ til heldøgns bemannede boliger og som forebygger behov for mer omfattende helsehjelp
  • Forebygger utfordrende og utagerende adferd
  • Forebygger sykehusinnleggelse ved å være målrettede og fleksible

Habilitering og rehabilitering

Målrettet helsehjelp

Digitale og tekniske løsninger

  • Digitale tilsyn
  • Digital hjemmeoppfølging
  • Velferdsteknologi nettverk (HUB),     trygghets- og sensorteknologi