Brukermedvirkning

Hva er viktig for deg?

Dette er et viktig spørsmål å stille for oss som gir oppfølgning innen psykisk helse og rus. 

Slik kan du påvirke hjelpen du får

  • Når du søker om hjelp er det viktig at du beskriver hva som er viktig for deg i din livssituasjon. Da kan vi bedre prøve å legge til rette for at du får den oppfølgningen du har behov for. 
  • I samtale med kontaktperson
    Hvis du synes det er vanskelig å ta opp ting med kontaktpersonen din, kan du henvende deg til avdelingsleder eller enhetsleder. 

Recovery

I enhet psykisk helse og rus ønsker vi å arbeide recoveryorientert. Vårt motto er :
Ingen avgjørelser om meg uten meg

Verdier

Håp, respekt, brukermedvirkning og selvbestemmelse

Recoveryorientert praksis kjennetegnes ved:

  • Vi lytter til dine behov
  • Vi jobber sammen med deg slik at du skal nå dine mål
  • Vi benytter tilbakemeldingsverktøy – vi spør deg om hvordan du opplever tjenesten og relasjonen med din veileder
  • Vi vil utforske og styrke dine ressurser sammen med deg

Slik søker du om hjelp

Fyll ut skjemaet og send det til kommunen. Adressen står på søknadsskjemaet.

 

Brukerråd i enhet psykisk helse og rus

Brukerrådet i enhet psykisk hele og rus ble etablert i februar 2020, og er enhetens formelle organ for brukermedvirkning. Rådet består av brukere av tjenestene, mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og ledere av tjenesten. Gjennom brukerrådet kan brukerne påvirke innhold og kvalitet i tjenestene. Brukerrådet skal ikke behandle eller drøfte individsaker.

Brukerrådet skal være preget av likeverd og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiv og ståsted.

Brukerrådet møtes fire ganger i året. 

Ønsker du kontakt med brukerrådet?

Du kan kontakte brukerrådet på e-post: til: GK.Psykiskhelseogrus.brukerraad.no@grimstad.kommune.no
Husk at du ikke må skrive sensitiv informasjon i en e-post.

Kontaktinformasjon brukerråd

Enhetsleder
Eva Irene Ødegård
Mobil: 91 10 84 42

Kontaktinfo

Avdelingsleder forebygging og rehabilitering
Ståle Arvill Strand
Mobil: 91 36 49 77

Konstituert avdelingsleder sosialambulerende team
Marit Pettersen
Mobil: 47 65 28 72

Konstituert enhetsleder
Merete Foss Nielsen
Mobil: 90 86 77 33