Arbeidsprogram og planbehov

Formål

Ett av hovedgrepene i det nye plansystemet er at de politiske utvalgene skal vurdere planbehovet basert på satsingsområder, mål og strategier i samfunnsdelen. Innspill til planbehovet har blitt gitt gjennom workshop. Innspillene har blitt behandlet av administrasjonen og vurdert opp mot samfunnsdelens målsetninger, og innenfor gjeldende økonomiske og kapasitetsmessige rammer.

Kommunedirektøren legger i denne saken fram et forslag til arbeidsprogram og planbehovet for kommunestyreperioden.

Arbeidsprogrammet og vurdering av planbehovet må ses i sammenheng med kommunens planstrategi 2023-2027. I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, bør kommunen ta stilling til hvilke planer det er behov for minst en gang i valgperioden. I henhold til nytt plansystem for Grimstad kommune er planlisten tatt ut av planstrategien, slik at planbehovet kan vurderes etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. På denne måten vil vi få planer som bygger opp under målene i samfunnsdelen.

Planstrategi 2023-2027, med forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2035, ble gjort offentlig tilgjengelig etter vedtak om dette i kommunestyret 7. november 2023. Endelig vedtak ble gjort i kommunestyret 7. februar, og samfunnsdelen ble da vedtatt videreført uten noen endringer.

Har du innspill i saken?

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post.

Høringsfrist:

 Frist for å sende inn innspill er 17. juni 2024.

Aktuelle dokumenter